VA-plan och vattentjänstplan

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer har tillgång till bra vatten. Här hittar du kommunens Vatten- och avfallsplan, VA-plan. Här kan du också följa arbetet med att ta fram den nya vattentjänstplanen.

Person fyller glas med kranvatten.

Ny vattentjänstplan på gång

Älvdalens kommun ska omarbeta sin VA-plan, nu kallad vattentjänstplan. Vattentjänstplanen kommer att upprättas under 2023, med målet att den beslutas av kommunfullmäktige i slutet av 2023.

Vattentjänstplanen berör hela kommunens VA-planering och ett stort antal personer kan beröras.

Under tiden 2023-09-25 till och med 2023-10-23 finns ett förslag till vattentjänstplan ute på samråd för granskning och kommentarer. Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering vad gäller allmänna vattentjänster.

Var hittar jag samrådshandlingarna?

Samrådshandlingarna finns utställda i Älvdalens kommuns kontaktcenter i Älvdalen, på Älvdalens bibliotek, Särnas bibliotek samt kommunkontoret i Idre. Fullständiga handlingar finns även här på webben.

Vattentjänstplan 2024-2028- samrådshandling , 12.3 MB.

Bilaga 1. Karta över samtliga områden som ingår i bedömning-samrådshandling , 327.8 kB.

Bilaga 2. Undersökning av betydande miljöpåverkan-samrådshandling , 826 kB.

Lämna synpunkter senast 23 oktober

Vi vill få in synpunkter och förslag från allmänheten, företag, föreningar, myndigheter och organisationer. Lämna synpunkter under samrådstiden som löper från och med 2023-09-25 till och med 2023-10-23.

Synpunkter skickas skriftligen till

Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

Märk skrivelsen med ”Samrådsyttrande KS 2023/1019”.

Vad händer sen?

Det slutgiltiga förslaget till vattentjänstplan tas fram efter remisstidens slut och bedöms kunna antas av Kommunfullmäktige i december.

Vatten- och avfallsplan, VA-plan 2019-2023

För en hållbar försörjning av vatten och avlopp har Älvdalens kommun en och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Planen omfattar både allmän (kommunal) och enskild VA-försörjning och har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiska forum.

VA-planen ska revideras vart fjärde år. Pågående planperiod löper fram till och med 2023.

VA-plan för Älvdalens kommun 2019-2023.pdf , 2.3 MB.

VA-översikt för Älvdalens kommun.pdf , 12.6 MB.

Samrådsredogörelse VA-plan Älvdalens kommun.pdf , 396 kB.

Senast uppdaterad: 28 september 2023