Upphävande av detaljplaner i Höstsätern.

Detaljplanerna omfattar byggrätter för ca 50 friliggande fritidshusbostäder, hotell, skidbacke, vattenreningsverk och avloppsreningsverk. Anledningen till upphävandet är att ingenting är avstyckat eller utbyggt enligt planerna. Vidare bygger planerna på föråldrade utredningar och byggrätterna är att anse som förlegade i förhållande till dagens byggnadssätt.

Älvdalens kommun avser upphäva detaljplanerna 2039-P1981/4 och 2039-P1981/5 i Höstsätern och ärendet ställs nu ut för samråd.

Samrådstiden är slut.

Ärendet handläggs enligt förenklat standardförfarande. Alltså är detta det enda tillfället där Ni har möjligheten att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Endast skriftliga synpunkter framförda under samrådstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplaner i Höstsätern , 84.5 kB.
Planhandlingar 2039-P1981/4 , 1.3 MB.
Planhandlingar 2039-P1981/5 , 1.3 MB.
Sändlista , 108.2 kB.

Synpunkter skickas skriftligen:

Se adresser i kontaktkort nedan, märk skrivelsen med ”Samrådsyttrande Höstsätern”.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022