Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen

Detaljplanens syfte har varit att möjliggöra avstyckning av ca 15 fastigheter för bostadsändamål i Drevdagsåsen. Ingen exploatering har skett och aktuell exploatör avser ej nyttja detaljplanen och önskar därför att upphäva den.

Gällande detaljplan som upphävs

Gällande detaljplan, 2039-P64

Samrådstiden löper från och med 2020-01-28 till och med 2020-03-03.

Endast skriftliga synpunkter framförda under ovanstående period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplan i Drevdagsåsen
Gällande detaljplan

Synpunkter skickas skriftligen:

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se


Senast uppdaterad: 5 februari 2020