Upphävande av byggnadsplan för Brunnsberg 1:6 m.m.

Älvdalens kommun äger nio avstyckade bostadsfastigheter med omkringliggande mark i Brunnsberg. Marken ingår i en byggnadsplan som togs fram på 70-talet men som aldrig genomförts. Idag är marken olämplig att bebygga då alla fastigheter ligger inom 200 meter från befintligt reningsverk.

Älvdalens kommun avser upphäva detaljplan 2039-P1978/5 i Brunnsberg och ärendet ställs nu ut för samråd.

Samrådstiden löper från och med 2021-12-20 till och med 2022-01-31.

Ärendet handläggs enligt förenklat standardförfarande. Alltså är detta det enda tillfället där Ni har möjligheten att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Endast skriftliga synpunkter framförda under samrådstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Upphävande av detaljplan i Brunnsberg , 76.5 kB.
Planhandlingar 2039-P1978/5 , 16.4 MB.
Sändlista , 106.1 kB.

Synpunkter skickas skriftligen:

Se adresser i kontaktkort nedan, märk skrivelsen med ”Samrådsyttrande Brunnsberg”.

Senast uppdaterad: 15 december 2021