Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida. Planområdet är beläget i Hemmeråsens västsluttning och innefattar mark för fritidsbostadsfastigheter. Granskningen är avslutad.

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett bostadsområde i fjällanläggningens västra delar. Planförslaget medför möjligheten att avstycka ca 200 fastigheter för fritidsbostadsändamål.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun har den 7 juni 2022 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Justerat protokoll med beslut anslogs den 10 juni 2022 på kommunens anslagstavla.

Detaljplanen vann laga kraft den 2 juli 2022.

Senast uppdaterad: 11 juli 2022