Detaljplan för Camping- och stugområde

Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Camping- och stugområde. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll.

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2020-06-18 - 2020-07-01 och antogs av kommunfullmäktige 2021-03-08. Det visade sig senare att planhandlingarna innehöll felaktigheter till följd av skrivfel. Kommunfullmäktige har den 6 april beslutat rätta dessa tidigare felaktiga handlingar.

Omslagsbild

Utdrag ur plankarta för Camping- och stugområde

Planförslaget syftar till att möjliggöra avstyckning av fritidshusfastigheter samt utöka campingområde. Området ligger i nära anslutning till pist och lift.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Lämna skriftliga synpunkter

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Märk skrivelsen "Granskningsyttrande Camping- och stugområde" och skicka till adressen nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 11 juli 2022