Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Detaljplan för Villavägen med omnejd

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Villavägen med omnejd. Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Älvdalens centralort och innefattar bland annat bostäder och nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen var utställd på samråd från 2020-02-25 till och med 2020-03-31. Samrådet är nu avslutat.

Bild

Illustrationskarta över planområdet

Detaljplanens syfte är att utreda läget för första etappen av ett nytt gång- och cykelstråk som ska sammankoppla Älvdalens tätort. Detaljplanen kommer också att möjliggöra för nybebyggelse samt utveckling av befintlig bebyggelse.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna!

Synpunkter skickas skriftligen:

Tabell med adresser

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 1 april 2020