Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida. Planområdet är beläget i Hemmeråsens västsluttning och innefattar mark för fritidsbostadsfastigheter. Granskningen är avslutad.

Ett förslag till detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida har reviderats och var utställd på granskning under perioden 7 februari 2022 - 28 februari 2022. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett bostadsområde i fjällanläggningens västra delar. Planförslaget medför möjligheten att avstycka ca 200 fastigheter för fritidsbostadsändamål.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen behandlas för antagande på Kommunfullmäktige den 7 juni 2022.

Antagandehandlingar:
Planbeskrivning , 2 MB.
Plankarta , 885.6 kB.
Illustrationskarta , 636.3 kB.

Övriga handlingar:
Granskningsutlåtande , 218.2 kB.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022