Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida. Planområdet är beläget i Hemmeråsens västsluttning och innefattar mark för fritidsbostadsfastigheter.

Ett förslag till detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida har tagits fram och ställs nu ut för samråd under perioden 29 mars 2021 - 16 maj 2021. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett bostadsområde i fjällanläggningens västra delar. Planförslaget medför möjligheten att avstycka ca 200 fastigheter för fritidsbostadsändamål.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021