Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida. Planområdet är beläget i Hemmeråsens västsluttning och innefattar mark för fritidsbostadsfastigheter. Samrådet är avslutat.

Ett förslag till detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida har tagits fram och varit utställd på samråd under perioden 29 mars 2021 - 16 maj 2021. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett bostadsområde i fjällanläggningens västra delar. Planförslaget medför möjligheten att avstycka ca 200 fastigheter för fritidsbostadsändamål.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021