Detaljplan för Idre Fjäll, Syd

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Fjäll, Syd. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll.

Ett förslag till detaljplan för Idre Fjäll, Sydområdet har tagits fram och har varit utställt för samråd under perioden 18 april 2022 - 30 maj 2022.

Samrådstiden är slut.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa ca 145 fastigheter fritidshusbebyggelse och skidområde.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022