Detaljplan för Idre Fjäll, Syd

Älvdalens kommun framtar en detaljplan för Idre Fjäll, Syd. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll.

Ett förslag till detaljplan för Idre Fjäll, Sydområdet har tagits fram och är utställt för granskning under perioden 27 mars 2023 - 13 april 2022.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa ca 145 fastigheter fritidshusbebyggelse och skidområde.

Ärendet handläggs enligt standardförfarande.

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023