Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Detaljplan för Hjelmbacken, Idre Fjäll

Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hjelmbacken. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll. Ärendet har tidigare varit ute för granskning under perioden 2020 07 21–2020 08 04. Inkomna synpunkter föranledde ändringar i planhandlingarna, vilka medför behovet av ytterligare en granskningsperiod.

Granskningen är avslutad.


Utdrag ur plankarta för Hjelmbacken

Utdrag ur plankarta för Hjelmbacken

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa ca 60 fastigheter för fritidshusbebyggelse i ett attraktivt söderläge. Området ligger intill längdskidspår samt i nära anslutning till pist och lift.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Lämna skriftliga synpunkter

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Märk skrivelsen "Samrådsyttrande Daehliebyn Norr" och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021