Detaljplan för Älvdalens centralort, Villavägen

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Villavägen med omnejd. Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Älvdalens centralort och innefattar bland annat bostäder och nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen är utställd på granskning från 2022-08-29 till och med 2022-09-12.

Bild

Illustrationskarta över planområdet

Syftet med detaljplanen är att stryka det gamla vägreservatet och istället legalisera stora delar av den redan aktuella markanvändningen, detaljplanen utreder även möjliga gång- och cykelvägslösningar som ska sammankoppla målpunkter i tätorten.

Under granskningstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från
allmänheten.

Läs igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Granskningsyttrande Villavägen” och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023