Centrumutvecklingsplan Idre

Älvdalens kommun har arbetat fram ett förslag till centrumutvecklingsplan för Idre. Planen är ett visionsdokument som redovisar möjliga åtgärder i den fysiska miljön. Den är inte bindande men den kommer att utgöra underlag för fortsatt planering i Idre.

Plankarta över Idre centrumFörstora bilden

Plankarta över Idre centrum

Syftet med centrumutvecklingsplanen är att den ska vara

  • en gemensam målbild att utgå ifrån vid medborgardialoger och politiska diskussioner
  • ett underlag till fördjupad översiktsplan över Idre
  • vägledande för övrig kommunal samhällsplanering
  • vägledande för bygglovsprövning.

Centrumutvecklingsplanen är inte juridiskt bindande utan ett konceptuellt och visionärt förslag för hur den fysiska miljön kan komma att utvecklas.

Under arbetet har planförslaget varit utställt för samråd under två tillfällen, hösten 2020 och hösten 2021. Under samråden har det totalt inkommit närmare hundra yttranden.

Nedan finner du handlingar från första och andra samrådet samt antagandehandlingarna som ska behandlas politiskt.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023