Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Centrumutvecklingsplan Idre

Älvdalens kommun bjuder in till samråd angående förslag till en centrumutvecklingsplan för Idre. Myndigheter, föreningar, näringsidkare, sakägare (exempelvis fastighetsägare eller boende) och allmänhet har tillfälle att yttra sig angående förslaget.

Modellbild med föreslagen bebyggelse, parkeringar och gator i Idre centrum. Illustration.

Illustration - skiss över möjlig utformning av Idre centrum.

Planen är inte juridiskt bindande utan ett konceptuellt och visionärt förslag för hur den fysiska miljön kan komma att utvecklas.

Syftet är att skapa en gemensam målbild att utgå ifrån vid medborgardialoger och politiska diskussioner.

Tanken är att den ska vara underlag för en fördjupad översiktsplan över Idre samt för övrig kommunal samhällsplanering och bygglovsprövning.

Samråd pågår från 4 augusti 2020 till och med 4 september 2020.

Lämna skriftliga synunkter

Är det något som är bra?
Är det något som kan göras bättre?
Vet du någonting som vi har missat?

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna!

Senast 4 september 2020 vill vi ha dina synpunkter.

Märk skrivelsen "Samråd centrumutveckling" och skicka till Älvdalens kommun.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna finns som pdf-dokument som du kan ladda ner och läsa här.

Centrum- och destinationsutvecklingsplan, samrådshandling (pdf)
Plankarta, Idre centrum för samråd (pdf)
Samrådsinbjudan (pdf)

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020