Information om coronaviruset
Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus

Älvdalens kommun framtar en ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus.

Detaljplanen är utställd för samråd från 2020-09-28 till och med 2020-11-03.

Samrådet är nu avslutat.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att i området möjliggöra för parhus att delas i fastighetsgräns.

Detaljplaneändringen tas fram enligt standardförfarande. Genomförandetiden för den gällande detaljplanen har ännu inte löpt ut och får därför inte ändras om någon berörd fastighetsägare motsätter sig det.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten. Identifierade sakägare, föreningar och myndigheter får samrådshandlingar utskickade till sig per post. Fastighetsägare ansvarar för att samrådsinbjudan når ut till berörda hyresgäster.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen, se adresser i kontaktkortet nedan. Märk skrivelsen med "Samrådsyttrande Saturnus".

Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

Senast uppdaterad: 4 november 2020