Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ändring av detaljplan för del av Floåsen 23:22 m.fl. berörande Floåsen 23:34

Gällande detaljplan medger anläggandet av suterrängvåning på vissa områden där nivåskillnaden tillåter detta. Denna planändring möjliggör byggandet av suterrängvåning på berörd fastighet.

Urklipp över planområdet

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 2 mars 2020.
KF 2020-03-02 §6

Detaljplanen vann laga kraft 2020-04-05.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Plankarta
Planbeskrivning

Senast uppdaterad: 8 april 2020