Ändring av detaljplan berörande Floåsen 23:34

Gällande detaljplan medger anläggandet av suterrängvåning på vissa områden där nivåskillnaden tillåter detta. Denna planändring möjliggör byggandet av suterrängvåning på berörd fastighet.

Urklipp över planområdet

Granskningstiden löper från och med 2019-10-08 till och med 2019-10-22.

Endast skriftliga synpunkter framförda under ovanstående period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Synpunkter skickas skriftligen:

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se


Senast uppdaterad: 11 oktober 2019