Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på längre sikt. Översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägga ge stöd för mer detaljerad planering.

Tryckt version av Översiktsplan för Älvdalens kommun

Översiktsplanen är utgångspunkten för kommunens arbete med detaljplaner och fungerar vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.

I översiktsplanen tar kommunen hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Vi ser även över miljö- och hälsofrågor under framtagande av en översiktsplan.

Översiktsplanen kommuniceras med kommunens medborgare och myndigheter vid två tillfällen, först under samrådet då vi vill få in så mycket synpunkter som möjligt. Därefter justeras planen och ställs ut för granskning innan den antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och ska omprövas varje fjärde år, i samband med en ny mandatperiod. Kommunen kan även ta ställning till om den ska gälla ett tag till genom att ta beslut om en aktualitetsprövning. Prövningen innebär att vi ser över alla delar i översiktsplanen och avgör om den fortfarande är aktuell. Samhällsenheten ansvarar för att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Översiktsplanen är vår vision för hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i Älvdalens kommun.

Den kommuntäckande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2019 och är tänkt att gälla fram till år 2030 . Översiktsplanen fungerar som ett underlag för framtida planering och lovgivning i Älvdalens kommun.

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  • Visar kommunens vision för framtida utveckling.
  • Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning.
  • Underlag för dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Det kan också finnas fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressenter.

Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela översiktsplanen måste göras om.

I Älvdalens kommuns översiktsplan framgår ambitionen att ta fram fördjupade översiktsplaner för centralorten Älvdalen och de två tätorterna Särna och Idre. I Älvdalen och Idre ska man först ta fram centrumutvecklingsplaner.

Ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Idreområdet pågår. Samrådtiden löper mellan 2024-04-29 och 2024-06-24

Samrådsinbjudan fördjupad översiktsplan för Idreområdet , 85 kB.

Fördjupad översiktsplan för Idreområdet , 11.4 MB.
Mark- och vattenanvändningskarta , 7.6 MB.

Bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning , 3.9 MB.
Idreområdet - Kulturmiljöunderlag , 79.9 MB.
Klimatrelaterade risker för den bebyggda miljön , 7.6 MB.
PM Geoteknik - Risk och sårbarhet i Idreområdet , 17.1 MB.
Riskbedömning farligt gods , 1.3 MB.

En centrumutvecklingsplan är ett visionsdokument som kan ligga till grund för fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan.

Ett arbete med att ta fram en centrumutvecklingsplan för Idre centrum pågår.

Centrumutvecklingsplan Idre

Senast uppdaterad: 29 april 2024