Detaljplaner

En detaljplan är ett dokument som talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Detaljplaner är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov.

Nya detaljplaner tas fram när nya områden planeras. När ett befintligt område behöver skyddas från förändring kan en befintlig plan ersättas med en ny. I områden som redan är utbyggda kan enskilda ansöka om planbesked, det vill säga besked om kommunen avser att upprätta en ny detaljplan. Ansökan är avgiftsbelagd enligt Älvdalens kommuns plantaxa. Om planbeskedet är positivt bekostas en ny detaljplan av den som ansöker om planen. I vissa områden upprättas en ny detaljplan på kommunalt intiativ, kommunen betalar planen och en planavgift tas ut i bygglovsledet.

Utöver detaljplaner ansvarar kommunen även för att ta fram områdesbestämmelser. Kommunen ska även ha en aktuell översiktsplan.

Om du vill bygga nytt eller bygga till behöver du följa de bestämmelser som slagits fast i en detaljplan.

Hur det går till att ta fram detaljplaner områdesbestämmelser och översiktsplan står i plan- och bygglagen. Där styrs även vad som får bestämmas i detaljplaner.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024