Husdjur

Djur är till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare ansvarar för att de behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att dina djur inte stör eller orsakar olägenheter för andra djur eller människor.

När du skaffar djur tar du på dig ansvaret för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Du ska både förhålla dig till allmänna föreskrifter och till kommunens hälsoskyddsföreskrifter. , 370 kB.

Du som bor i ett område med detaljplan behöver ansöka om tillstånd hos miljökontoret för att hålla följande djur:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, till exempel höns.
 • Giftorm.

Ansök om tillstånd

 • Glöm inte att bifoga en ritning som visar var djuren ska hållas samt var utrymmen för vistelse och skötsel finns.
 • Om du inte själv äger fastigheten ska du först fråga fastighetsägaren.

Ansök om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område , 353.9 kB.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. De kontrollerar bland annat djurhållningen av hästar, hundar och lantbrukets djur. Länsstyrelsens kontroller utgår från djurskyddslagstiftningen.

Du ska kontakta länsstyrelsen om du

 • misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt,
 • vill ansöka om tillstånd för många djur, till exempel många hundar eller hästar,
 • vill ansöka om tillstånd för att driva näringsverksamhet med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik.

Läs mer om Skötsel av djur på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.

Skällande hundar

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar, så ett visst mått av hundskall får man som granne trots allt tåla.

Störs du av grannens hundhållning, börja med att prata med grannen och påtala att du känner dig störd. Om det inte hjälper kan du anmäla en störning till miljökontoret. Om hunden skäller jättemycket kan det vara så att den mår dåligt och lever under dåliga förhållanden. Då ska klagande vända sig till länsstyrelsens avdelning för djurskydd Länk till annan webbplats..

Visa hänsyn

Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och många hundar uppskattar inte att bli uppvaktade av främmande hundar. Visa hänsyn och håll din hund kopplad där andra vistas. Dessutom ska hundar, enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, under tiden 1 mars-20 augusti hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I detaljplanerade områden är det tvång på att plocka upp hundbajs. Men för allas trevnad: Plocka alltid upp efter din hund!

Polisen har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och lagen om tillsyn över hundar och katter. Kontakta polisen Länk till annan webbplats. om du anser att lagarna inte följs.

Miljökontoret får ibland in klagomål från allmänheten om katter som vistas på tomter och gårdar och som använder rabatter och sandlådor som toalett.

Polisen har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och lagen om tillsyn över hundar och katter. Kontakta polisen Länk till annan webbplats. om du anser att en kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sina katter.

Bra att veta innan du vänder dig till polisen

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska djuren, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, skötas så att de inte orsakar skador eller svåra olägenheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att husdjur ska skötas så att de inte orsakar besvär för människors hälsa.

Trots att lagarna finns är det mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud (det vill säga böter eller krav på djurägaren att ändra sin skötsel av djuren). Enligt rättspraxis i tidigare domar ska bedömningen utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet.

I en vägledande dom från 2002 (mål nr M 701-2002) beslutade miljödomstolen att en kattägare inte kan hållas ansvarig för att katten uträttar sina behov i grannens trädgård eller att katten går in i grannbostaden. Domen överklagades till miljööverdomstolen men de tog inte upp frågan till ny prövning. Det innebär att man måste tolka den lagstiftning som finns som att var och en själv måste skydda sin trädgård och bostad.

Några knep för att skydda din trädgård:

 • Spruta vatten på katten när den kommer in i trädgården. Det kräver tålamod, men så småningom förknippar katten trädgården med den obehagliga vattenstrålen.
 • Skräm katten. Klappa i händerna eller gör andra höga ljud.
 • Täck över barnens sandlåda när den inte används.
 • Näta eller täck för skrymslen där katten vill gå in.
 • Lägg hönsnät eller liknande i rabatten och täck med ett tunt lager jord. Nätet syns inte men katten tycker inte om att krafsa när nätet tar i.
 • Lägg dekorationsstenar i rabatten så att den inte går att gräva i.
 • Strö ut kaffesump, vissnade tagetesblommor eller strö/spraya med ”fy skäms”-medel eller liknande som kan köpas i zooaffärer.
 • Undvik att plantera växter som lockar till sig katter, så som kattmynta och läkevänderot.

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Förvildade katter utan märkning eller halsband kan länsstyrelsens djurskyddsenhet eller polisen besluta om att avliva.

Kontakta polisen Länk till annan webbplats. om:

 • Ditt djur sprungit bort
 • Du hittat ett djur som du tror sprungit bort
 • Ett djur olovligen befinner sig på din mark

Om du störs av något djur ska du i första hand prata med djurägaren. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret. Klagomål på djur som kan bedömas som olägenheter kan vara:

 • Hundar som skäller var och varannan natt och väcker närboende.
 • Hundar som skäller ihållande dagtid flera timmar i sträck varje dag.

Anmälan om störning , 314.3 kB.

Vad är en olägenhet vid klagomål på djur?

En olägenhet är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening" (9 kap 3 § miljöbalken).

Enligt rättspraxis i tidigare domar ska bedömningen utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om begreppet olägenhet.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024