Överklaga beslut om detaljplaner, bygglov och andra lov om detaljplaner, bygglov och andra lov

Är du inte nöjd med ett beslut kommunen har tagit kan du överklaga det till Länsstyrelsen. Du kan överklaga beslut om detaljplaner, bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked.

Både du som sökande och berörda sakägare, exempelvis grannar, har rätt att överklaga.

Hur länge kan jag överklaga?

Du som blivit delgiven ett beslut har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick ta del av beslutet.

När det gäller beslut om lov eller förhandsbesked kan vem som helst överklaga beslutet inom fyra veckor från det datum beslutet kungjordes (annonserades) i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Vad ska stå i överklagandet?

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

  • vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum)
  • vad du vill klaga på
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • eventuellt vilken fastighet det gäller.

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen, men skickas till Älvdalens kommun.

Vad händer när jag överklagar?

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid.  Om överklagandet har kommit in i rätt tidskickas det vidare till Länsstyrelsen som handlägger överklagandet.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022