Olovligt byggande och ovårdad tomt

När du bygger, river eller ändrar något utan tillstånd kallas det olovligt byggande (svartbygge). Kommunen är ansvarig för tillsyn över ärenden om olovligt byggande och ovårdad tomt.

Anmäla olovligt byggande eller ovårdad tomt

Misstänker du olovligt byggande eller tycker att en tomt är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen.

Anmäl via e-tjänsten Klagomål på fastighet/byggnad Länk till annan webbplats.

Du kan även anmäla olovligt byggande eller ovårdad tomt via brev, telefon eller e‑post.

I anmälan bör du skriva

  • vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • vad som har gjorts på platsen.
  • exakt vad det är du anmäler.
  • en detaljrik beskrivning. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, och du kan gärna bifoga bilder och en situationsplan (karta).

Anonym anmälan

Du kan vara anonym, men tänk på att avsändaren automatiskt står med om du skickar in anmälan via e-post. Handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Väljer du att göra en anonym anmälan kan du inte få någon återkoppling i ärendet. För att vi ska kunna skicka beslut eller annan information till dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Utredning av anmälan

När vi får in en anmälan är vi skyldiga att utreda den. När vi utreder börjar vi med ett platsbesök då vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar uppgifterna mot plan- och bygglagen. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot lagen, kommer vi i första hand att be fastighetsägaren om rättelse. Det innebär att fastighetsägaren ansöker om bygglov eller river det olovliga. Sanktionsavgift kan förekomma.

Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift. Får du inte lov i efterhand kan du också bli tvungen att rätta till det du gjort, till exempel riva byggnaden.

Innan du sätter igång med ett bygge är det viktigt att du tar reda på om åtgärden kräver anmälan, bygglov, rivningslov eller marklov. På sidan Bygga nytt, om eller till Länk till annan webbplats. på Boverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för de vanligaste byggprojekten.

Kom ihåg att du behöver ett startbesked för att få påbörja åtgärden. Du måste också vänta tills beslutet om lov har annonserats (kungjorts) i fyra veckor i Post- och Inrikes Tidningar.

Exempel på sanktionsavgifter för olovligt byggande:

  • Påbörjar man en byggnation utan startbesked på en nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på 100 kvm beräknas sanktionsavgiften till 91 052 kr. Tar du huset i bruk innan du fått slutbesked beräknas sanktionsavgiften till 18 210 kr.
  • Påbörjar man installation av en eldstad utan startbesked och tar den i bruk innan slutbesked beräknas sanktionsavgiften till cirka 5500 kr.
  • Påbörjar man uppsättning av en skylt utan startbesked beräknas sanktionsavgiften till cirka 11 000 kr.

Som fastighetsägare ska du se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Kommunen kan besluta att du måste städa upp på platsen. Åtgärdar du inte bristerna kan du bli skyldig att betala en avgift.

Senast uppdaterad: 27 april 2021