Marklov

Du som vill ändra marknivån mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område behöver först ett marklov.

Du kan också behöva marklov för schaktning och för att få fälla vissa träd eller plantera skog om det står så i områdesbestämmelserna.

1. Ansökningsblankett

I ansökningsblanketten markerar du att ansökan avser marklov, och du skickar in den tillsammans med de bilagor som krävs.

Ansökan om marklov , 663.8 kB.

2. Kontrollansvarig

Vid större markarbeten behöver du ange vem som är kontrollansvarig.

Anmälan om kontrollansvarig , 262.8 kB.

3. Kartor och ritningar

  • Situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat, samt markhöjderna före och efter åtgärden.
  • Sektionsritning vid större förändringar i marknivån.
  • Förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete.

Från att vi har fått in alla handlingar som krävs för ditt ärende, korrekt ifyllda, bör du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din ansökan är komplett.
  •  
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan måste grannar och andra berörda sakägare få möjlighet att yttra sig.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på enheten.

Du kan lämna in din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Du får börja ditt markarbete när du har fått ditt marklov och ett startbesked, men du bör vänta med ditt arbete tills överklagningstiden är slut.

När ditt lov är beviljat kungörs (annonseras) beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats. i fyra veckor. Under den tiden har vem som helst möjlighet att överklaga ditt lov. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Du måste påbörja markarbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vad ett marklov kostar.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024