Marklov

Om du vill ändra marknivån måste du först ansöka om marklov. Du behöver marklov inom detaljplanerat område om höjdläget förändras mer än 50 centimeter.

Du kan också behöva marklov för schaktning och för att få fälla vissa träd eller plantera skog om det står så i områdesbestämmelserna.

1. Ansökningsblankett

I ansökningsblanketten markerar du att ansökan avser marklov, och du skickar in den tillsammans med de bilagor som krävs.

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov , 663.8 kB.

2. Kontrollansvarig

Vid större markarbeten behöver du ange vem som är kontrollansvarig.

Anmälan om kontrollansvarig , 262.8 kB.

3. Kartor och ritningar

  • Situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat, samt markhöjderna före och efter åtgärden.
  • Sektionsritning vid större förändringar i marknivån.
  • Förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete.

Från att vi har fått in alla handlingar som krävs för ditt ärende, korrekt ifyllda, bör du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din ansökan är komplett.
  •  
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan måste grannar och andra berörda sakägare få möjlighet att yttra sig.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på enheten.

Du kan lämna in din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Du får börja ditt markarbete när du har fått ditt marklov och ett startbesked, men du bör vänta med ditt arbete tills överklagningstiden är slut.

När ditt lov är beviljat kungörs (annonseras) beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats. i fyra veckor. Under den tiden har vem som helst möjlighet att överklaga ditt lov. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Du måste påbörja markarbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. 

Senast uppdaterad: 23 september 2020