Eldstad och rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Med väsentlig ändring menas åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Du kan rådgöra med sotaren redan i ett tidigt skede för att ta reda på vilka förutsättningar ditt hus har för att installera eldstaden eller rökkanalen.

När du anmäler en installation av eldstad eller rökkanal ska du skicka in anmälningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs.

Anmälan om eldstad/rökkanal , 464.4 kB.

Bilagor

 • Planritning som visar eldstadens och rökkanalens placering i huset.
 • Fasadritning som visar rökkanalens/skorstenens placering och höjd.
 • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras.
 • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav (vanligtvis CO 0,12 vol% på utsläpp, minst 65 % verkningsgrad)
 • Kontrollplan, här finns en anpassad kontrollplan för anmälan om eldstad/rökkanal. , 333.3 kB.

Du kan behöva göra en anmälan om eldstad/rökkanal vid

 • nyinstallation eller utbyte av eldstad
 • byte eller ändring av skorsten (till exempel installation av insatsrör eller ny rökkanal)
 • byte till lättare eller tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
 • om bytet medför murningsarbete
 • byte av bränsleslag
 • installation av spiskasett i en befintlig öppen spis.

Du kan lämna in din anmälan

Kom ihåg att skriva under din anmälan!

En anmälan om eldstad/rökkanal  ska handläggas inom fyra veckor från det att alla uppgifter och bilagor som behöver vara med i anmälan har kommit in till kommunen. Om ärendet är komplicerat kan det ta ytterligare fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Du får börja en anmälningspliktig åtgärd när du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att  handlägga din anmälan.

Senast uppdaterad: 9 april 2020