Bygglovsprocessen

Börja med att ta reda på om ditt byggprojekt kräver bygglov eller anmälan. I vissa fall behövs även marklov eller rivningslov. Innan du får börja bygga måste du ha ett startbesked.

Bygglovsprocessen startar så snart du skickar in din anmälan eller ansökan om bygglov.

När din ansökan kommit in till oss registrerar vi ärendet och du får en skriftlig bekräftelse med information om handläggningen och diarienummer.

Finns alla handlingar med?

Därefter granskar vi din ansökan och kontrollerar att den är komplett. Saknas något eller behöver förtydligas kontaktar vi dig. Skickar du in rätt information från början blir handläggningstiden kortare.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är upp till 10 veckor, men kan i vissa fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgifter

Du betalar en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende. Avgifterna baseras på kommunens taxa och varierar mellan olika bygglovsärenden.

Yttranden från andra

Stämmer inte ansökan överens med detaljplanen för området, kommer dina grannar få möjlighet att lämna sina synpunkter på din ansökan. Uppfyller din ansökan kraven som står i detaljplanen behövs vanligtvis inte ett grannhörande.

När många sakägare berörs så publiceras ansökan i lokaltidningen.

Andra sakägare kan behöva yttra sig om vissa bygglovsansökningar. I sådana fall skickar vi en remiss till den myndighet eller organisation som berörs.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Har vi begärt kompletteringar och inte fått in dem, avvisas din ansökan. Ofta är det handläggaren själv som på delegation fattar beslut om bygglov, men ibland är det myndighetsnämnden.

Kom ihåg! Bygglov innebär inte att du får börja bygga, du måste också ha ett startbesked.

När bygglovet är beslutat skickas det till dig. Dina grannar och andra sakägare meddelas också om beslutet och har därefter tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet meddelas (kungörs) även i Post- och Inrikes Tidningar. Här är överklagandetiden fyra veckor. Under den tiden får du inte börja bygga.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

Överklagar ingen vinner bygglovsbeslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Vid större byggprojekt som kräver en kontrollansvarig kan du bli kallad till ett tekniskt samråd. Det är ett möte där vi tillsammans går igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. De som normalt kallas till mötet är byggherren och kontrollansvarig.

Vid enklare byggprojekt utan kontrollansvarig behövs inte ett tekniskt samråd. Då får du startbeskedet i samband med beslutet om bygglov.

Vill du boka in tid för tekniskt samråd kan du vända dig till kontaktcenter.

I startbeskedet godkänner vi din kontrollplan. Nu får du börja bygga!

Efter att ditt bygge varit igång en tid besöker vi byggarbetsplatsen. Det gäller de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd.

Vid besöket kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Både byggherren och den kontrollansvarige ska delta.

Vill du boka in ett arbetsplatsbesök kan du göra det via kontaktcenter.

När ditt bygge börjar bli färdigt kallar vi till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, utlåtandet från den som är kontrollansvarig och förutsättningarna för att kunna ge slutbesked. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Vill du boka tid för slutsamråd kan du vända dig till kontaktcenter.

Innan du får flytta in eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Du får slutbeskedet när du visat att alla krav är uppfyllda.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024