Bygglov

Du som vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad  behöver i de flesta fall söka bygglov hos oss på kommunen.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Det kan du göra via sidan Bygga nytt, om eller till Länk till annan webbplats. på Boverkets webbplats.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om bygglov i vår e-tjänst. Du loggar alltid in med ditt personliga bank-ID. När du loggat in och fyllt i uppgifterna om din byggnation, kan du välja om du vill göra din ansökan som privatperson, ombud för privatperson eller som företag/förening.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att använda bank-ID och e-tjänsten kan du ansöka via blankett. Vänd dig till kontaktcenter för mer information.

Med hjälp av kommunkartan kan du se om din fastighet omfattas av några planbestämmelser. I planbestämmelserna kan det finnas begränsningar som vad du får bygga, hur högt du får bygga, vilken färg du får ha på fasad och tak och hur stor del av fastigheten som det får stå byggnader på.

Ska du göra en åtgärd inom 100 meter från strandlinjen till ett vattendrag eller sjö kan du behöva söka strandskyddsdispens.

Innan du ansöker via e-tjänsten kan du kontrollera att du har de handlingar och ritningar som behövs.

Du behöver ofta en

Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig. Läs om Kontrollansvarig Länk till annan webbplats. på Boverkets webbplats. Hos Boverket kan du också Hitta certifierade personer Länk till annan webbplats..

Du bör få ett beslut i ditt bygglovsärende inom 10 veckor, tiden börjar räknas först när din ansökan är komplett. Är ärendet särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Handläggningstiden påverkas av

  • hur snabbt du skickar in alla handlingar som behövs i ditt ärende
  • om det finns en detaljplan för fastigheten som du söker bygglov för
  • om din planerade byggnation följer bestämmelserna i gällande detaljplan (om inte behöver grannar och andra berörda sakägare få möjlighet att yttra sig)
  • hur stor och komplicerad byggnation du vill göra
  • arbetsbelastningen på enheten.

Du får börja det arbete som din ansökan gäller först när du har fått ett bygglov och ett startbesked, men du bör vänta med ditt arbete tills överklagningstiden är slut.

När ditt bygglov är beviljat kungörs (annonseras) beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats. i fyra veckor. Under den tiden har vem som helst möjlighet att överklaga ditt lov. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vad ditt bygglov kostar beror på flera saker, bland annat

  • vad du ska bygga
  • om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område
  • hur komplext och omfattande ditt bygge är.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor kan du ta reda på vad olika byggåtgärder kostar.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023