Avgifter för bygglov och kartor

Publicerad: 14 februari 2023 Uppdaterad: 5 mars 2024

Du som söker bygglov, strandskyddsdispens, anmäler installation av eldstad eller någon annan åtgärd inom bygg behöver betala en avgift för handläggningen. Kostnaden varierar mellan olika typer av ärenden. Du behöver också betala för vissa kart- och mätuppdrag som kommunen utför.

Taxa för ärenden inkomna efter 1 januari 2024

På den här sidan har vi sammanställt några avgifter ur Älvdalens Bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa. Avgifterna gäller ärenden och beställningar som kom in till kommunen efter 1 januari 2024.

Avgifternas storlek uppdateras varje år

Taxorna justeras inför varje nytt årsskifte. Ändringen baseras på Prisindex för kommunal verksamhet, PKV. I de flesta fall betalar du den taxa som gällde när ditt ärende kom in till kommunen. För kart- och mätuppdrag betalar du ofta den taxa som gäller när din beställning utförs.

Vill du veta mer om de sammanställda avgifterna, vad andra byggåtgärder kostar, och hur taxan har tagits fram, kan du läsa hela taxan samlad i ett dokument, Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa , 407.5 kB..

Betalning av avgifter

Vi tar betalt för ditt ärende först efter att du har fått ditt beslut, eller när din beställning är utförd. Du behöver betala avgiften oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte. Avgiften betalar du via fakturan som vi skickar till dig. Ibland kan det dröja några veckor efter att du fått ditt beslut, eller din beställning utförd, innan din faktura kommer.

Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt, eller moms som vi oftast säger. Moms tas inte ut på avgifter för myndighetsutövning. Moms tas däremot ut för kart- och mätuppdrag som inte utförs inom myndighetsutövning.

Avgifter från bygglovstaxan


Avgifter år 2024 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 104)

Ärendetyp

Planenligt

Avviker från detaljplan

Utanför planlagt område

Punkt i taxan

Nytt en- eller tvåbostadshus

31 558 kronor

42 316 kronor

33 972 kronor

A1.1-
A1.3

Nytt enklare fritidshus,

(bland annat max 50 kvadratmeter, inget
indraget vatten)

8 344 kronor

13 112 kronor

11 920 kronor

A1.4-A1.6

Ny komplementbyggnad,

med tekniskt samråd

17 284 kronor

22 052 kronor

20 860 kronor

A1.7-
A1.9

Ny komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

5 364 kronor

10 728 kronor

5 960 kronor

A1.10-A1.12

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus,

med tekniskt samråd

17 284 kronor

22 052 kronor

22 860 kronor

A1.13-A1.15

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus,

utan tekniskt samråd

5 364 kronor

10 728 kronor

5 960 kronor

A1.16-A1.18


Avgifter för fler bygglovsärenden, även utöver en- och tvåbostadshus, finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Avgifter år 2024 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med liten omgivningspåverkan

5 960 kronor

A3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med stor omgivningspåverkan

12 560 kronor

A3.2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 788 kronor

A3.3

 

Avgifter för fler ärendetyper som rör skyltar och ljusanordningar finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2024 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Marklov

19 072 kronor

5 364 kronor

A9.1-A9.2

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Rivningslov

13 708 kronor

4 172 kronor

A.10.1-A10.2

Avgifter år 2024 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Inom planlagt område

Utanför planlagt område

Punkt i taxan

Förhandsbesked

14 304 kronor

20 264 kronor

A.11.1-A11.2

Avgifter år 2024 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Ny etablering utanför ianspråktaget område eller tomtplats

Kompletteringsåtgärd inom ianspråktaget område eller tomtplats

Punkt i taxan

Strandskyddsdispens

14 304 kronor

5 364 kronor

A.11.3-A11.4

 

Avgifter år 2024 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Nybyggnad av attefallshus, komplementbyggnad

10 132 kronor

5 364 kronor

A8.20-A8.21

Nybyggnad av attefallshus, komplementbostadshus

14 900 kronor

8 344 kronor

A8.22-A8.23

Attefallstillbyggnad

11 324 kronor

5 364 kronor

A8.26-A8.27

Attefallstakkupa

10 132 kronor

4 172 kronor

A8.28-A8.29


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2024 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

2 980 kronor

A8.9


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2024 (från Bygglovtaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

11 324 kronor

5 364 kronor

A8.5-A8.6

Installation eller väsentlig ändring av hiss

10 132 kronor

4 768 kronor

A8.7-A8.8

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation

13 708 kronor

4 172 kronor

A8.10-A8.11

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt

13 708 kronor

4 172 kronor

A8.12-A8.13

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

13 708 kronor

4 172 kronor

A8.14-A8.15


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Kartor och mätuppdrag

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Nyupprättande av nybyggnadskarta

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Punkt i taxan

Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 0‑5000 kvadratmeter

6 318 kronor

Timdebitering

1 192 kronor

A15.1-A15.3

Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 5001 kvadratmeter eller mer. Tillägg per påbörjade 5000 kvadratmeter, utöver de 5000 första.

7 510 kronor

Timdebitering

1 550 kronor

A15.4-A15.6

Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 15.1-15.6 inte krävs

1 192 kronor

Timdebitering

Timdebitering

A15.7-A15.9


Vid timdebitering är timavgiften 1 192 kronor per timmer för år 2024.

Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2024 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

UtstakningNybyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

4 410 kronor

A16.1

Tillbyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

954 kronor

A16.2

Nybyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

5 006 kronor

A16.3

Tillbyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

1 550 kronor

A16.4

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse), 1-4 punkter

954 kronor

A16.5

Tillägg per punkt utöver de fyra första

119 kronor

A16.6

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen

Timdebitering

A16.7
LägeskontrollLägeskontroll

Timdebitering

A16.8


Vid timdebitering är timavgiften 1 192 kronor per timmer för år 2024.

Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Byggsanktionsavgifter

Det är viktigt att du söker bygglov och att du väntar tills du fått ett startbesked innan du börjar bygga. Påbörjar du en åtgärd utan startbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter finns inte med i kommunens taxa. De regleras direkt från Plan- och bygglagen. Med hjälp av Boverkets guide kan du se vad olovliga åtgärder kostar.

Guide för beräkning av byggsanktionsavgift avseende en olovlig åtgärd, på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024