Avgifter för bygglov och kartor

Publicerad: 14 februari 2023 Uppdaterad: 2 maj 2023

Du som söker bygglov, strandskyddsdispens, anmäler installation av eldstad eller någon annan åtgärd inom bygg behöver betala en avgift för handläggningen. Kostnaden varierar mellan olika typer av ärenden. Du behöver också betala för vissa kart- och mätuppdrag som kommunen utför.

Avgifternas storlek uppdateras varje år

Taxorna justeras inför varje nytt årsskifte. Ändringen baseras på Prisindex för kommunal verksamhet, PKV. I de flesta fall betalar du den taxa som gällde när ditt ärende kom in till kommunen. För kart- och mätuppdrag betalar du ofta den taxa som gäller när din beställning utförs.

Betalning av avgifter

Vi tar betalt för ditt ärende först efter att du har fått ditt beslut, eller när din beställning är utförd. Du behöver betala avgiften oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte. Avgiften betalar du via fakturan som vi skickar till dig. Ibland kan det dröja några veckor efter att du fått ditt beslut, eller din beställning utförd, innan din faktura kommer.

Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt, eller moms som vi oftast säger. Moms tas inte ut på avgifter för myndighetsutövning. Moms tas däremot ut för kart- och mätuppdrag som inte utförs inom myndighetsutövning.

Taxa för ärenden inkomna efter 1 januari 2023

På den här sidan har vi sammanställt några avgifter ur Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa. Taxan gäller ärenden och beställningar som kom in till kommunen efter 1 januari 2023.

Avgifter från bygglovstaxan


Avgifter år 2023 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 104)

Ärendetyp

Planenligt

Avviker från detaljplan

Utanför planlagt område

Punkt i taxan

Nytt en- eller tvåbostadshus

28 560 kronor

38 640 kronor

30 800 kronor

A1.1-A1.3

Nytt enklare fritidshus, (bland annat max 50 kvadratmeter, inget indraget vatten)

7 840 kronor

12 320 kronor

11 200 kronor

A1.4-A1.6

Ny komplementbyggnad, med tekniskt samråd

16 240 kronor

20 720 kronor

19 600 kronor

A1.7-A1.9

Ny komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

5 040 kronor

10 080 kronor

5 600 kronor

A1.10-A1.12

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, med tekniskt samråd

16 240 kronor

20 720 kronor

19 600 kronor

A1.13-A1.15

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, utan tekniskt samråd

5 040 kronor

10 080 kronor

5 600 kronor

A1.16-A1.18


Avgifter för fler bygglovsärenden, även utöver en- och tvåbostadshus, finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Avgifter år 2023 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med liten omgivningspåverkan

5 600 kronor

A3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med stor omgivningspåverkan

11 760 kronor

A3.2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 680 kronor

A3.3

 

Avgifter för fler ärendetyper som rör skyltar och ljusanordningar finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Marklov

17 920 kronor

5 040 kronor

A9.1-A9.2

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Rivningslov

12 880 kronor

3 920 kronor

A.10.1-A10.2

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Inom planlagt område

Utanför planlagt område

Punkt i taxan

Förhandsbesked

13 440 kronor

19 040 kronor

A.11.1-A11.2

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Ny etablering utanför ianspråktaget område eller tomtplats

Kompletteringsåtgärd inom ianspråktaget område eller tomtplats

Punkt i taxan

Strandskyddsdispens

13 440 kronor

5 040 kronor

A.11.3-A11.4

Avgifter år 2023 (från Älvdalens Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Nybyggnad av attefallshus, komplementbyggnad

9 520 kronor

5 040 kronor

A8.20-A8.21

Nybyggnad av attefallshus, komplementbostadshus

14 000 kronor

7 840 kronor

A8.22-A8.23

Attefallstillbyggnad

10 640 kronor

5 040 kronor

A8.26-A8.27

Attefallstakkupa

9 520 kronor

3 920 kronor

A8.28-A8.29


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

2 800 kronor

A8.9


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2023 (från Bygglovtaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19, § 104)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Punkt i taxan

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

10 640 kronor

5 040 kronor

A8.5-A8.6

Installation eller väsentlig ändring av hiss

9 520 kronor

4 480 kronor

A8.7-A8.8

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation

12 880 kronor

3 920 kronor

A8.10-A8.11

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt

12 880 kronor

3 920 kronor

A8.12-A8.13

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

12 880 kronor

3 920 kronor

A8.14-A8.15


Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Kartor och mätuppdrag

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Nyupprättande av nybyggnadskarta

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Punkt i taxan

Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 0‑5000 kvadratmeter

5 936 kronor

Timdebitering

1 120 kronor

A15.1-A15.3

Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 5001 kvadratmeter eller mer. Tillägg per påbörjade 5000 kvadratmeter, utöver de 5000 första.

7 056 kronor

Timdebitering

1 456 kronor

A15.4-A15.6

Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 15.1-15.6 inte krävs

1 120 kronor

Timdebitering

Timdebitering

A15.7-A15.9


Vid timdebitering är timavgiften 1 120 kronor per timmer för år 2023.

Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.

Avgifter år 2023 (från Bygglovstaxa 2023, fastställd av kommunfullmäktige 2022‑12‑19, § 104)

Ärendetyp

Avgift

Punkt i taxan

UtstakningNybyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

4 144 kronor

A16.1

Tillbyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

896 kronor

A16.2

Nybyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

4 704 kronor

A16.3

Tillbyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter

1 456 kronor

A16.4

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse), 1-4 punkter

896 kronor

A16.5

Tillägg per punkt utöver de fyra första

112 kronor

A16.6

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen

Timdebitering

A16.7
LägeskontrollLägeskontroll

Timdebitering

A16.8


Vid timdebitering är timavgiften 1 120 kronor per timmer för år 2023.

Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.


Byggsanktionsavgifter

Det är viktigt att du söker bygglov och att du väntar tills du fått ett startbesked innan du börjar bygga. Påbörjar du en åtgärd utan startbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter finns inte med i kommunens taxa. De regleras direkt från Plan- och bygglagen. Med hjälp av Boverkets guide kan du se vad olovliga åtgärder kostar.

Guide för beräkning av byggsanktionsavgift avseende en olovlig åtgärd, på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023