Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Ansök om bygglov

Du som vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad  behöver i de flesta fall söka bygglov hos oss på kommunen.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du kan läsa mer om bygglov på sidan När du behöver bygglov på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.


1. Ansökningsblankett

När du söker bygglov ska du skicka in ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som  krävs. 

Ansökan om bygglov

2. Teknisk beskrivning

Tillsammans med ansökan om bygglovsblankett behöver du även skicka med en teknisk beskrivning för den byggnation du vill göra.

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan (bygg)

3. Kontrollansvarig

Du behöver i de flesta fall lämna information om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget.

Anmälan om kontrollansvarig (bygg)

4. Kartor och ritningar

Du behöver också lämna in kartor och ritningar i din bygglovsansökan.

5. Kontrollplan

Du kan behöva lämna in en kontrollplan med din bygglovsansökan. Mer information om kontrollplaner och exempel på planer finns på sidan Kontrollplan.

6. Energiberäkning

Vid nybyggnader eller tillbyggnader av bostäder och lokaler krävs det att du lämnar in en energiberäkning som ska uppfylla BBR´s krav på energihushållning.

Enda undantaget är enklare byggnader som garage, carport samt fritidshus av typ fäbodstuga med enklare standard.

Du kan lämna in din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Från att vi har fått in alla handlingar som krävs för ditt ärende, korrekt ifyllda, bör du få ett beslut inom 10 veckor. Är ärendet särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din bygglovsansökan är komplett.
  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan måste grannar och andra berörda sakägare få möjlighet att yttra sig.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på enheten.

Du får börja det arbete som ansökan gäller när du har fått ett bygglov och ett startbesked, men du bör vänta med ditt arbete tills överklagningstiden är slut.

När ditt lov är beviljat kungörs (annonseras) beslutet i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats i fyra veckor. Under den tiden har vem som helst möjlighet att överklaga ditt lov. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din ansökan.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020