Särskilt stöd och specialpedagogik

Alla elever är olika. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar av den ordinarie undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd och med specialpedagogik.

Skylt för gångväg

Alla elever i grundskolan har en individuell utvecklingsplan. Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder gör vi en utredning. Tillsammans med dig som vårdnadshavare och ditt barn tar vi sedan fram ett åtgärdsprogram. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Specialpedagogen har till uppgift att tillsammans med förskola och skola ta reda på hur vi tillsammans kan ge rätt stöd. Specialpedagogen jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn. Det betyder att vi kan ge stöd till ditt barn, till dig men också till personalen som arbetar i närheten av ditt barn.

Har ditt barn en hörsel- eller synnedsättning finns hörselpedagogen eller synpedagogen till hands. Pedagogen ska ge undervisande lärare information och kunskap om vad nedsättningen kan innebära för eleven och på så sätt medverka för att underlätta skolsituationen för ditt barn.

Pedagogen kan också tipsa om hjälpmedel av olika slag och vara stöd i alla frågor som handlar om skolmiljö och anpassningar.

Talpedagogen jobbar för att stödja ditt barns språkutveckling. Talpedagogen arbetar direkt med barnet men också som handledare till föräldrar och personal. Arbetet är i första hand förebyggande och riktat till förskola och lägre skolår. Är du som förälder orolig över ditt barns tal- och språkutveckling, tala med din förskola eller skola så hjälper de dig med kontakt.

Förkortningen IKT står för Information-Kommunikation-Teknik. IKT-pedagogen har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.

Logopeden hjälper elever som har svårt att kommunicera på grund av störningar i språket, rösten eller talet, till exempel vid stamning.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023