Drogpolicy i grundskolan

På våra grundskolor i kommunen arbetar vi för en drogfri miljö. Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i berusat eller drogpåverkat tillstånd. 

Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av droger. Denna policy bygger på en konkret handlingsplan i kombination av tydliga regler, förhållningssätt och stöd till elever och föräldrar.

Lagstiftning

Lagar talar om vad som gäller för narkotika och vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har.

 • Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är klassad som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge upp till 6 månaders fängelse.
 • Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika.
 • Enligt skollagen ska skolan motverka missbruk av droger.
 • Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och skolan är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bland annat orsakat av droger.
 • Enligt socialtjänsten har skolan skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Mål

 • Att skapa en trygg arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.
 • Att förebygga ohälsa.

Strategi

 • Genom förhållningssätt, information och andra förebyggande insatser i form av attityd­- och värderingsövningar, kontinuerligt påverka elevernas självkänsla och inställning till användandet av droger.
 • All personal ska kontinuerligt få information och fortbildning i drogfrågor och aktivt arbeta för en drogfri arbetsmiljö.
 • Om drogmissbruk konstateras eller misstänks ska handlingsplanerna genast följas.

Förebyggande arbete

 • Tydlig information till elever och föräldrar om vår drogpolicy.
 • Varje läsår revideras och uppdateras en handlingsplan utifrån gällande policy i kommunen.
 • All personal inom skolan ska reagera och agera vid misstanke om bruk av tobak, alkohol och andra droger.
 • Evenemang för elever och föräldrar som anordnas av skolan eller inom skolans område skall vara drogfria.
 • Information och utbildning till personal
 • Regelbundet samarbete med polis, socialtjänsten samt fritidspersonal i kommunen.
 • Arbete riktat speciellt till föräldrar i syfte att senarelägga alkoholdebuten hos tonåringar.
 • Värderingsövningar kring attityder och förhållningssätt till droger.
 • Noggrann uppföljning av anledning till frånvaro av elevens mentor samt skolans elevhälsoteam.
 • Skolan är en tobaksfri arbetsplats och om elev under 18 år ertappas med att använda tobak informeras mentorn som kontaktar vårdnadshavare.
 • Vi har beslutat att använda oss av narkotikahundar som ett brottsförebyggande hjälpmedel. Detta hjälpmedel sker enbart på skolledningens initiativ. Genomsökningen av skolans lokaler sker efter skoldagens slut när eleverna inte är i lokalerna.

Upptäcker vi att en elev använder tobak, droger eller är alkoholpåverkad på skolan pratar mentor med eleven. Vi kontaktar deras vårdnadshavare och i vissa fall sker även anmälan till socialtjänsten och polisen.

Senast uppdaterad: 23 september 2022