Betyg och bedömning

Som elev i i grundskolan får du betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får du ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget du söker vidare till gymnasieskolan.

Betygsskalan har sex steg, från A, B, C, D, E och F (där F är ett icke godkänt betyg).

Betyget talar om vilka kunskaper du tagit till dig i förhållande till kunskapskraven. Alla elever ska få många chanser att på olika sätt visa sina kunskaper.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Syftet med de nationella proven är att vi ska få en så rättvis och likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper som möjligt. I årskurs 3 är syftet att stödja bedömningen av uppnådda kunskaper. De nationella proven är obligatoriska.

Läs mer om nationella prov här:

Här hittar du schemat för när det är nationella prov:

Läraren ska löpande informera dig som är vårdnadshavare om hur det går för ditt barn i skolan. Minst en gång varje termin ska du och ditt barn tillsammans med läraren träffas och ha ett utvecklingssamtal. Då ska ni prata om hur det går i skolan och vad som behövs för att barnet ska gå vidare och lära sig ännu mer.

Samtalen handlar både om hur barnet mår och trivs och också om vad barnet lärt sig och om barnet behöver något stöd eller mer utmanande uppgifter.

Utvecklingssamtalen är grunden för den individuella utvecklingsplanen, IUP, som ditt barn ska ha i de årskurser där de inte får betyg (från årskurs 1 till årskurs 5).

I planen ska läraren ange vad som behöver göras för att ditt barn ska nå målen med sin skolgång och utvecklas så långt det är möjligt.

Planen ska hjälpa dig, ditt barn och skolan att lyckas. Det är också ett hjälpmedel om ditt barn till exempel byter lärare under skolgången.

Genom utvecklingssamtalet ska du som vårdnadshavare och ditt barn ha inflytande över utvecklingsplanen.

Senast uppdaterad: 6 september 2022