Avgifter och regler för fritids

Fritids, eller fritidshem som det egentligen heter, är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Ditt barn kan gå på fritids från det att barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år det fyller 13 år.

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamma årsinkomsten är före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns på hur mycket du behöver betala.

Ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det här kostar det att ha ditt barn på fritids. Avgifterna gäller från 1 januari 2024 till 31 december 2024.

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

2 procent av inkomsten, max 1 125 kronor per månad

Barn nummer 2

1 procent av inkomsten, max 563 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 563 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift

Avgift betalas i förskott

Barnomsorgsavgift tas ut för 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april skickas omkring den 10 mars och ska vara betald 31 mars. Avgiften för barnomsorgen betalas i förskott. Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i skolbarnomsorgen. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift

Avgift för fritids under lov

Om ditt barn har fritidsplats under lov så kallad skollovsplats och bara är på fritids under loven är avgiften per termin en månadsavgift. Gäller inte sommarlovet.

Reducering av avgift för barn i behov av särskilt stöd

Barn som har en fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling har rätt till avgiftsfri fritidsverksamhet i 8 timmar/vecka under hela året. Om ditt barn är på fritids fler än dessa åtta timmar reduceras avgiften med 3/8.

Ingen avgift om ditt barn varit sjuk länge

Om ditt barn har varit sjuk i minst 30 sammanhängande dagar behöver du inte betala någon avgift för perioden. Du måste då ha ett läkarintyg.

Ansökan om avgiftsbefrielse för sjukt barn i barnomsorg , 73.3 kB.

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas kommer barnet att stängas av från sin plats.

Den vårdnadshavare som säger upp sitt barns barnomsorgsplats med sista vistelsedag under perioden juni–augusti befrias inte för betalningsansvar under sommarmånaderna om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg före den 15 september samma år.
Gäller från och med 2018 enligt beslut i KS 2018-01-09

Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad, delar ni på platsen om båda har behov av skolbarnomsorg.

Ni får då varsin faktura som beräknas på vars och ens inkomst. Båda vårdnadshavarna ska lämna schema med tider för placeringen. Er sammanlagda avgift är inte högre än maxtaxan för en plats.

Ni gör ansökan om delad plats på särskild blankett som skickas till adressen på blanketten.

Ansökan om delad faktura , 144.8 kB.

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad och avgiften beräknas utifrån den vanliga taxan.

Fritids har normalt öppet vardagar mellan 06.30–17.30.

Alla fritids har stängt för planering två dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Ett alternativ till ordinarie fritids är öppet under dessa dagar men ordinarie personal är kanske inte på plats. Vilket fritids det blir meddelas i god tid.


Vid skolstart när ditt barn börjar i förskoleklass behöver du ansöka om fritidsplats från 1 augusti via vår e-tjänst.

Ansök om fritidsplats Länk till annan webbplats.

Under sommarlovet, cirka fyra veckor, när vi har få barn på fritids stänger vi några av våra fritids. Det kan innebära att ditt barn får vara på en annan enhet under dessa veckor. Vilken meddelas i god tid.

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritids. Du har dock rätt till fem dagars skolbarnomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan ha ditt barn på fritids under dessa fem dagar, trots att du är ledig från till exempel ditt arbete.

Arbetssökande som har arbete kortare perioder eller enstaka dagar kan välja att ha ditt barn på fritids. Du har rätt att använda platsen de dagar du arbetar. Avgiften påverkas inte, eftersom taxan är oberoende av tidsaspekten.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024