Kommunstyrelsen i korthet 21 maj 2024

Publicerad: 22 maj 2024

Tisdagen 21 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Beslut att behålla trygghetslägenheter på Tallbackens äldreboende

Det finns ett tidigare beslut på att trygghetsplatserna på Tallbacken ska omvandlas till platser för särskilt boende, så kallade säboplatser. I dagsläget finns ingen kö till särskilt boende och utvecklingen av behovet av säboplatser påverkas av flera faktorer såsom hemtjänstinsatser, förebyggande arbetssätt, digitalisering och eventuella andra boendeformer som till exempel seniorboenden. Kommunstyrelsen beslutade därför att de åtta kvarvarande trygghetslägenheterna på Tallbackens äldreboende ska fortsätta vara trygghetslägenheter i stället för att omvandlas till säboplatser.

Val av kulturpristagare

Det har kommit in totalt åtta nominerade till kulturpriset. Bland nomineringarna finns yngre personer som visat på driv och framgång inom sitt område men även inspirerat unga. Bland förslagen finns också äldre personer som verkat ett helt liv och gjort betydande insatser för kulturen som lämnat glädje och kunskap vidare. Förslag har också kommit in på företag, institution och förening som erbjuder en öppen och välkomnande verksamhet med stort socialt värde. Bland de nominerade valde kommunstyrelsen Jan Westling till årets kulturpristagare.

Jan Westling tilldelas kulturpriset 2024

Inriktningsbeslut om initiala planeringsfasen för investering i järnvägsspår

Kommunstyrelsen fattade inriktningsbeslut om att börja den initiala planeringsfasen för investering i järnvägsspår mellan Märbäck och Älvdalens centrum, inklusive en detaljerad utredning om projektets genomförbarhet, ekonomiska konsekvenser och möjliga finansieringsvägar. Förberedelse för detta arbete bör inledas omgående för att säkerställa att projektet kan realiseras inom överskådlig framtid och bidra till kommunens långsiktiga mål om hållbar tillväxt och utveckling.

Beslut att inte säga upp grundavtalet med Visit Dalarna

Älvdalens kommun är tillsammans med alla övriga kommuner i Dalarna delägare i Utveckling i Dalarna Holding AB, som i sin tur är äger 100 procent av aktierna i dotterbolaget Visit Dalarna. Kopplat till detta finns ett grundavtal mellan kommunerna och Visit Dalarna där det regleras vad bolaget ska göra och vad kommunerna ska betala för detta. Grundavtalet löper på treårsperioder och den nuvarande avtalsperioden sträcker sig till 2024-12-31.

Älvdalens kommun betalar cirka 1,8 miljoner kronor 2024 och cirka 1,5 miljoner kronor 2025. Beloppet beräknas på en grundavgift samt en omställningsavgift. Grundavgiften beräknas utifrån folkmängd och turistekonomisk omsättning och räknas upp årligen med KPI.

Kommunstyrelsen beslutade att inte säga upp grundavtalet med Visit Dalarna. Älvdalens kommun fortsätter därmed vara delägare i Utveckling i Dalarna Holding AB och part i Visit Dalarnas framtida arbete i ytterligare tre år.

Ja till Visit Dalarna

Beslut att samlokalisera särskilt boende i norra Älvdalens kommun

Kommunstyrelsen beslutade att särskilt boende i norra Älvdalens kommun samlokaliseras till Särna och föreslog kommunfullmäktige att uppdra åt Norra Dalarnas fastighets AB att förvärva lokalen för det särskilda boendet.

Beslut att samlokalisera särskilt boende till Särna

Kommunstyrelsen beslutade även att

  • anta avsiktsförklaring om samverkan för en Mini Maria verksamhet
  • avslå ansökan om planbesked för fastigheten Lillfjäten 13:14
  • godkänna förslag till yttrande om revidering av färdtjänstreglemente och riksfärdtjänstreglemente
  • ideella föreningar i Älvdalens kommun kan låna Älvdalens kommuns minibuss för att skjutsa barn/ungdomar till bortamatcher, turneringar, tävlingar, lägerverksamhet, uppträdande och liknande evenemang
  • ge kommundirektören i uppdrag att lösa parkeringssituationen runt kommunhuset i Älvdalen
  • verksamheten Idre simhall ska följas upp under 2024 och därefter utvärderas och presenteras åtgärder senast mars 2025
  • svara enligt upprättat remissvar på delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland
  • ge Folkmusikens hus ett verksamhetsbidrag om 8 661 kronor för år 2024.

Förslag att kommunfullmäktige antar Planeringsstrategi för Älvdalens kommun 2024–2028

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön. Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva prioriteringar och satsningar i kommunens fortsatta översiktsplanering. Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.

Kommunstyrelsen lämnar även förslag till fullmäktige att

  • besluta om reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive finansiella mål och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) och resultatreserv (RER) enligt dokumentet ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR och RER”
  • anta Serviceplan Älvdalens kommun 2024–2028
Senast uppdaterad: 22 maj 2024