Ja till Visit Dalarna

Publicerad: 22 maj 2024

Under tisdagens sammanträde tog kommunstyrelsen beslut att Älvdalens kommun ska fortsätta engagemanget i Visit Dalarna. Utvärderingen som låg till grund för beslutet presenterades redan i april.

Människor på vandring i en grönskande skog.

Kommunstyrelsen gick på Allmänna utskottets rekommendation att fortsätta samarbetet med Visit Dalarna. Utvärderingen som låg till grund för beslutet presenterades redan i april.

– Rapporten är tydlig. Besöksnäringsföretagen, stora som små, uppskattar det arbete Visit Dalarna gör och då är det naturligt att kommunen fortsätter att samarbeta utifrån de avtal vi har, säger Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande.

Älvdalens kommun äger Visit Dalarna tillsammans med Dalarnas övriga 14 kommuner. Visit Dalarna är en specialistorganisation som jobbar brett med besöksnäringsfrågor, i samverkan med ägarkommuner och besöksnäringsföretag.

– De intervjuade företagen för också fram att kommunen behöver ta ett tydligare ansvar som delägare i Visit Dalarna. Vi ska under hösten arbeta fram en handlingsplan för besöksnäringens utveckling i kommunen och då vore det bra att branschen, Visit Dalarna och kommunen tillsammans gör det. Helt klart är att besöksnäringen är oerhört viktig för Älvdalens kommun när det gäller arbetstillfällen som ger skatteintäkter så att vi kan bedriva vård, skola och omsorg med fortsatt hög kvalitet, säger Peter Egardt.

Visit Dalarna arbetar med att marknadsföra Dalarna nationellt och internationellt samt bedriver ett aktivt säljarbete internationellt mot researrangörer och press. Dessutom ingår att stärka den hållbara tillväxten genom olika insatser till företagen framför allt inom hållbarhet, digitalisering och internationalisering. Flertalet insatser görs även mot besökaren; bland annat genom information online och trycksaker som inspirationsmagasin inför resan samt information när besökaren är på plats. Visit Dalarna samverkar även kring infrastrukturfrågor samt bistår med analyser, statistik och underlag för politiska beslut.

– Vi jobbar aktivt på flera olika fronter när det gäller besöksnäringens många olika utmaningar och möjligheter, och för att ännu mer stärka Dalarnas position som en av Sveriges främsta besöksregioner. Besöksnäringen är en viktig basnäring som växer fort och även gör skillnad lokalt med fler arbetstillfällen och större utbud. Vi inser att vi behöver kommunicera mer vad det är vi faktiskt gör, så att fler förstår vårt uppdrag. Vi tror starkt på att det är genom samarbete som vi kan komma framåt och jag vill räcka ut en hand till kommuner och företag som vill veta mer om hur vi hjälpa dem, säger Chatarina Eriksson, vd, Visit Dalarna.

Kommunstyrelsen gav i höstas tidigare kommundirektören Stefan Linde uppdraget att utvärdera Visit Dalarnas arbete i Älvdalens kommun. Roland Lexén från Public Partner anlitades för uppdraget. Under utvärderingens gång har en mängd djupintervjuer gjorts samt en gemensam workshop med besöksnäringsföretag från hela kommunen.

– Det finns en samsyn hos de intervjuade företagarna om att fortsätta samarbeta med Visit Dalarna. Det handlar bland annat om specialistkompetens som inte är möjlig att ersätta inom ramen för nuvarande kostnad. För att Älvdalens kommun, som stark destination, fortsatt ska kunna utveckla besöksnäringen på ett långsiktigt hållbart sätt behöver engagemanget i Visit Dalarna ökas, inte avvecklas, sa Roland Lexén på Public Partner när utvärderingen presenterades i april.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024