Kommunstyrelsen i korthet 9 april 2024

Publicerad: 10 april 2024

Tisdagen 9 april sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Beslut om nya vägnamn

Kommunstyrelsen beslutade om nya namn på vägar.

 • Vägnamnet Bogghevägen ändrades till Bogghedsvägen.
 • Vägen Granåsvägen fick ett namn.
 • Vägen där de fem vindkraftverken på Granberg står ska heta Granberg.
 • Spjutmo rastplats har fått en namngiven väg, Spjutmo, och den fina rastplatsen har numer adressen Spjutmo rastplats 1.
 • Vägarna som saknade namn i detaljplanen för Gördalen 11:30 ska nu få heta Norra Krokbäcksvägen, Södra Krokbäcksvägen, Stora Gränsvägen och Lilla Gränsvägen.

Beslut att bevilja stöd till fortsatt samarbete för utveckling av besöksnäringen

​Destinationsutveckling Idre AB, DIAB, har sedan år 2019 arbetat långsiktigt och strategiskt med övergripande frågor för att skapa goda förutsättningar för hela besöksnäringen att utvecklas och därigenom bidra till ett ökat antal besökare året runt i norra Dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjön.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja en insats om 450 000 kronor (150 000 kronor per år under åren 2025–2027) samt personresurs motsvarande 1 dag per vecka för genomförande av detta treåriga samarbete.

Årligt beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform

Kommunstyrelsen ska årligen pröva de kommunala bolagen och dess verksamheter och bedömde att nedanstående bolag har skött sina verksamheter på ett sätt som är förenligt med de kommunala ändamålen för verksamheterna och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheterna under 2023.

 • ​Norra Dalarnas fastigheter AB
 • ​Norra Dalarnas lokaler AB
 • ​Norra Dalarnas fastighets- och infrastruktur AB
 • ​Älvdalen vatten och avfall AB
 • ​Kommunassurans syd försäkrings AB

Beslut om yttrande om bygdemedel, Trängslets regleringsfond

För vissa vattenverksamheter betalar verksamhetsutövaren enligt vattendom en bygdeavgift (se SFS 1998:812 och SFS 1998:928). Bygdeavgiften betalas årligen till Länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Länsstyrelsen förvaltar medlen i fonderna och handlägger och beslutar om bidrag från dessa. Pengarna ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat som är till nytta för bygden.

I Dalarna annonseras varje höst möjligheten att söka bidrag ur fonderna. Sista ansökningsdatum är 31 december. Ansökningarna samlas kommunvis och skickas ut till kommunerna för yttrande. Utifrån kommunernas prioriteringar med motiveringar och Länsstyrelsens egen bedömning beslutas hur medlen ska fördelas. Avgörande för beslutet är bedömningen av projektets allmännytta.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har begärt yttrande av Älvdalens kommun i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade om yttrande för bygdemedel (Trängslets regleringsfond) där Älvdalens kommun prioriterat följande ansökningar:

 • Evertsbergs skifteslags samfällighetsförening
 • Stiftelsen Nordomsjöns bro
 • Särna Hembygdsförening
 • Älvdalens snöskoterklubb
 • Älvdalens jakskytteklubb
 • Bevara Bunkris brandtorn
 • Älvdalens ridklubb
 • Byggnadsföreningen Nornäs folkets hus
 • Älvdalens If Skidor
 • Evertsbergs sportklubb
 • Älvdalens golfklubb

Kommunstyrelsen beslutade även

 • att godkänna revideringarna gällande Individ och familjeomsorgen av kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag
 • att lämna förslag till kommunfullmäktige att uppmana myndighetsnämnden att anta föreliggande riktlinjer för serveringstillstånd

Förslag att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2023

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen för 2023 och överlämnade den till revisorerna och föreslog att kommunfullmäktige fastställer den.

Årets resultat för koncernen (kommunen och kommunala bolag) uppgår till 23,0 miljoner kronor (4,0 procent av skatteintäkterna) och för kommunen till 19,9 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med budget på 5,7 miljoner kronor.

Samtliga tre finansiella mål uppnås för 2023. Både koncernens och kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent överskott av skatteintäkterna samt att investeringarna för kommunen ska vara självfinansierade till 100 procent.

Förvaltningar och nämnder hade 2023 en avvikelse mot budget på -2,2 miljoner kronor. Det beror framför allt på ökade kostnader inom allt ifrån personal till hyror samt placeringar inom Individ och familjeomsorgen, IFO.

Skatteintäkterna ökade kraftigt vilket ger en positiv budgetavvikelse inom finansförvaltningen.

Älvdalen vatten och avfall AB:s resultat före bokslutsdispositioner var -3,8 miljoner kronor. Där vattenverksamheten hade ett underskott på -2,5 miljoner kronor och avfallsverksamheten -1,3 miljoner kronor.

Norra Dalarnas lokaler AB hade ett resultat på 1,8 miljoner kronor medan Norra Dalarnas fastighets AB:s resultat uppgick till 2,3 miljoner kronor.

Koncernens investeringar uppgår till 116 miljoner kronor jämfört med budgeten på 138 miljoner kronor. För kommunen är motsvarande siffror 24,1 miljoner kronor respektive 23,5 miljoner kronor.

Koncernens låneskuld har uppgår till 722 miljoner kronor (år 2022 var låneskulden 715 miljoner kronor). Ökningen beror på de höga investeringsnivåerna i Älvdalen Vatten och avfall AB.

I kommunplanen för 2023 beslutade kommunfullmäktige om sju övergripande mål. Av dessa bedöms två som helt uppfyllda, tre delvis uppfyllda och ett inte uppfyllt. Ett av målen är inte uppföljt på grund av svårigheter att mäta målet.

Förslag att kommunfullmäktige beslutar om borgensåtaganden

​Älvdalens kommunkoncern (kommunen och kommunala bolag) står inför omfattande investeringar 2024–2028.

Kommunkoncernen ska förvärva två särskilda boenden för omkring 80 miljoner kronor under 2024 som sedan ska rustas upp. Över tid kan koncernen finansiera under 100 miljoner kronor per år i investeringar. Nivåerna kommande fem år är mer än dubbelt så höga. Detta kommer att innebära mer än en fördubbling av koncernens låneskuld fram till utgången av 2028.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för

 • Älvdalen vatten och avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 750 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • Norra Dalarnas lokaler AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • Norra Dalarnas fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

​Investeringarna kommer att innebära ökade ränte- och avskrivningskostnader. Speciellt inom VA. Dessa ökade kostnader ska i sin tur finansieras med ökade intäkter i form av höjda taxor för VA-kollektivet.

​Kommunkoncernens investeringar tryggas med kommunal borgen för att hålla nere koncernens räntekostnader. Kommunal borgen är också ett krav vid lån från Kommuninvest, där Älvdalens kommun är både medlem och låntagare.

Senast uppdaterad: 10 april 2024