Kommunstyrelsen i korthet 12 mars 2024

Publicerad: 13 mars 2024 Uppdaterad: 14 mars 2024

Tisdagen 12 mars sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Beslut om nya priser för interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Älvdalens kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller annan kommun för barn som är folkbokförda i vår kommun men väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa prislistan för interkommunal ersättning för läsåret 2024/2025. Den nya prislistan kommer att börja gälla från och med 1 augusti 2024.

Beslut att godkänna remissvar på avtal om försvarssamarbete med USA

Regeringen vill utöka försvarssamarbetet med Amerikas förenta stater, USA, genom att teckna ett avtal som ger amerikansk militär tillgång till övnings- och skjutfältet i Trängslet utanför Älvdalen.

Eftersom avtalet påverkar Älvdalens kommun har kommunen fått förslaget på avtal på remiss från Försvarsdepartementet. För att avtalet ska gälla behöver Riksdagen godkänna det.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna remissvaret som nu kan skickas till Försvarsdepartementet.

Amerikansk militär kan komma till Älvdalen när Sverige utökar försvarssamarbetet med USA

Beslut att godkänna remissvar

Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna ytterligare två remissvar.

 • Svar på remiss Regional inriktning för utvecklingen av den civila beredskapen i Dalarnas län
 • Svar på remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Beslut att godkänna ny organisation för kommunens brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen beslutade att anta reglemente och organisation för brottsförebyggande arbete.

Reglementet för det brottsförebyggande arbetet beskriver arbetet med uppdrag och vilka aktörer som ska ingå. Kommunen ska genom ett kunskapsbaserat arbetssätt ta fram lägesbilder som omfattar kartläggning, orsaksanalys och information om förutsättningar att förebygga brottslighet. Kommunen ska ta fram och besluta om åtgärdsplan, genomföra uppföljning och samarbeta med polisen.

Organisatoriskt innebär det att kommunen ska ha ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ), samordnarfunktion, samverkansöverenskommelser och att det är kommunledningen som har ansvaret. Enligt lagen rekommenderas en organisering för arbetet på tre nivåer

 • en styrgrupp där kommunens ordförandeberedning är styrgrupp för det lokala BRÅ
 • en beredningsgrupp/råd, där Lokala BRÅ blir det samverkansforum som på en strategisk nivå jobbar för att skapa en trygg och säker kommun att bo och vistas i.
 • arbetsgrupper, där det idag finns en arbetsgrupp för sociala risker, den arbetsgruppen föreslås bli den brottsförebyggande samverkansgruppen, Bråsam.

Beslut att all verksamhet inom särskilt boende i norra Älvdalens kommun ska bedrivas i Särna

Älvdalens kommun står inför en demografisk utmaning och befolkningsprognosen visar på ett ökande antal och andel äldre invånare, vilket innebär en utmaning för kommunens uppdrag att tillhandahålla en god vård och omsorg om de äldre.

För närvarande finns en kompetensutmaning i att säkerställa tillräcklig personal för att bemanna två separata äldreboenden i norra Älvdalens kommun. Dessutom finns svårigheter inom hemtjänsten med att rekrytera till det ökade behovet av personal.

Genom att ha ett samlat boende i norr kan kommunen skapa en mer enhetlig, konsekvent och patientsäker vårdmiljö samt skapa förutsättningar för bibehållen kvalité i verksamheten. Detta bidrar till att säkerställa servicen till våra invånare, underlätta kompetensförsörjning, begränsa kommande kostnadsökningar samt möjliggöra effektivare lokalanvändning.

Kommunstyrelsen beslutade att

 • all verksamhet inom särskilt boende i Idre och Särna bedrivs på en plats i norra Älvdalens kommun.
 • den platsen är Särna och att fastigheten därför köps.
 • Idre behåller trygghetsboende på Solängsgården samt att eventuell utökning av trygghetslägenheter görs utifrån behov på nedre plan.

Kommunen ska flytta all verksamhet för särskilt boende i norr till Särna

Kommunstyrelsen beslutade även att

 • godkänna uppföljning av internkontroll 2023
 • anta föreslagen internkontrollplan för 2024.

Förslag att kommunfullmäktige beslutar om ny kommunikationspolicy

Kommunstyrelsen lämnade förslag till fullmäktige att anta en ny kommunikationspolicy för Älvdalens kommun. Kommunikationspolicyn blir vägledande och ska ligga till grund för kommunens gemensamma kommunikationsarbete. Policyn beskriver hur förtroendevalda, chefer och medarbetare i Älvdalens kommun ska förhålla sig till kommunikation. Kommunikationspolicyn utgår från lagkrav, Älvdalens kommuns vision samt externa förutsättningar. Policyn kommer sedan att kompletteras med mer detaljerade styr- och stöddokument så som riktlinjer för kommunikation, grafisk profil och rutiner som ska ge praktisk vägledning i arbetet. Tillsammans ska dessa dokument bilda ett tydligt kommunikationssystem med tydliga roller, förväntningar och arbetssätt.

Kommunstyrelsen lämnar även förslag till fullmäktige att

 • anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor, förebyggande och operativ verksamhet från 2023.
Senast uppdaterad: 14 mars 2024