Välbesökta möten med medborgardialog om framtida äldreomsorgen i Idre och Särna

Publicerad: 7 mars 2024

För ett par veckor sedan hölls medborgardialog om den framtida äldreomsorgen i Idre och Särna. Intresset var stort från medborgarna och det var många som tog chansen att föra fram sina åsikter, tankar och idéer.

En ung person håller en äldre person i handen.

Under måndag och tisdag 19–20 februari hölls det möten med medborgardialog om den framtida äldreomsorgen i Idre och Särna. Det blev två välbesökta möten där många åsikter framfördes och tankar och idéer diskuterades. Något som uppskattades av politiker och tjänstepersoner som fanns på plats för att informera och diskutera problematiken och möjliga lösningar med medborgarna.

– I stället för att komma med ett beslut - att så här gör vi, vill vi lyssna in medborgarnas åsikter och förslag. Det här är frågor som berör de allra flesta som lever och verkar i Idre och Särna med dess närområden och därför är det viktigt att vi får ta del av hur de som bor här resonerar. Det kan finnas information som vi i dagsläget saknar som kan vara bra för oss att känna till för att kunna fatta bra beslut, sa kommunalråd Peter Egardt, när han inledde mötet i Särna på tisdagskvällen.

Grundfrågan handlar om att vi framåt sett ska kunna säkerställa en trygg och säker vård för sköra och äldre, när befolkningen i arbetsför ålder minskar och gruppen av människor som är i behov av äldrevård i vårt samhälle samtidigt ökar.

Samtidigt som utmaningen med kompetensförsörjning finns också en fråga om lokalförsörjning och vad som ska ske med fastigheten som inrymmer äldreboendet och vårdcentralen i Särna.

Under mötet presenterade kommunen fyra möjliga alternativ:

  1. Bygga nytt
  2. Renovera befintliga lokaler i Särna
  3. Bygga ut och renovera lokalen i Idre
  4. Låta det vara som det är.

Med koppling till de fyra alternativ på möjliga lösningar som kommunen presenterade diskuterades dessa två frågor livligt både under mötet i Idre och i Särna.

– Jag känner att dessa två möten med våra medborgare har varit givande och gett oss förståelse ur ortsbefolkningens perspektiv. Vi har även fått idéer presenterade som kan vara av värde att titta närmare på när vi arbetar vidare med de olika alternativen. Det är verkligen roligt att det blev en så stor uppslutning. Det är värdefullt för oss och det visar på ett starkt engagemang för bygden och dess framtid, säger kommunalråd Peter Egardt.

Under mötet uppmanades deltagarna även att skicka in sina synpunkter och idéer via ett formulär på kommunens webbplats.

— Under tiden som gått sedan mötet har det kommit in en hel del synpunkter. Vilket är jättebra. Nu jobbar vi med att sammanställa informationen för att ta den vidare till kommunstyrelsen, säger Maria Särnblad, verksamhetschef för vård och omsorg och som även var med på mötena i Idre och Särna.

— När det gäller lokalfrågan jobbar tillförordnad kommundirektör med en utredning som ska ge svar på frågor som tidigare saknat svar. Med utredningen tillsammans med underlaget från medborgardialogen är planen att vi ska hantera ärendet i kommunstyrelsen den 12 mars, säger Peter Egardt.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024