Kommunstyrelsen i korthet 6 februari 2024

Publicerad: 9 februari 2024

Tisdagen 6 februari sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Beslut att flytta barngrupp till Höghols förskola

Kommunstyrelsen beslutade att de tolv barnen som just nu går på Gula villans förskola, ska erbjudas plats på Höghols förskola från och med höstterminen 2024. På Höghols förskola finns det lediga platser, så alla tolv barnen kan flytta dit tillsammans. Vi ska också försöka se till att de pedagoger som nu jobbar på Gula villans förskola, i så stor utsträckning som möjligt, får följa med barnen till Höghols förskola.

Barnen på Gula villans förskola erbjuds plats på Höghol hösten 2024

Beslut att ge ett högre löneökningsutrymme 2024

Kommunstyrelsen beslutade att inom ramen för budgeterat löneökningsutrymme 2024 fördela ett högre utrymme till lågstadielärare, badpersonal och musiklärare inom musikskola samt fortsätta förskollärarsatsningen.

Kommunstyrelsen beslutade även att

 • godkänna elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för läsåret 2023/2024
 • godkänna grundavtalet för Samverkansavtal mellan Vasaloppet och vasaloppskommunerna i samverkan
 • godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023 för Älvdalens kommun
 • avslå ansökan om planbesked för Idre fjäll, Skogsbyn
 • avslå ansökan om planbesked för Älvdalen Idre S:1
 • avslå ansökan om planbesked för Idre 19:12 Gränjesåsvallen
 • fastslå riksnormen för försörjningsstöd 2024
 • anta Vård- och omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2023.

Förslag att kommunfullmäktige beslutar om partistöd

Kommunstyrelsen lämnade förslag till fullmäktige att fastställa partistöd till fullmäktiges partier till 16 951 kronor i grundstöd och 9 993 kronor i mandatstöd för 2024. Partistödet ska betalas ut till samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen lämnar även förslag till fullmäktige att

 • besluta om att upphäva kommunfullmäktiges beslut som medger öppna nämndsammanträden för nämnder och styrelser
 • ta bort följande lydelse i kommunstyrelsens reglemente § 11: ​Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess
 • godkänna granskningsutlåtande och anta planförslaget för detaljplanen för Grövelfjäll.

Preliminärt ekonomiskt resultat för 2023

Under kommunstyrelsens möte informerade ekonomichefen om det preliminära bokslutet för 2023.

Årets resultat uppgår till 19,9 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 procent av skatteintäkterna. Det budgeterade resultatet för Älvdalens kommun 2023 var ett överskott på 5,7 miljoner kronor, vilket motsvarade 1,0 procent av de budgeterade skatteintäkterna jämfört med kommunens finansiella mål om 2,0 procent.

Preliminärt ekonomiskt resultat för 2023

Senast uppdaterad: 9 februari 2024