Barnen på Gula villans förskola erbjuds plats på Höghol hösten 2024

Publicerad: 9 februari 2024

Barnantalet i kommunen har minskat under en tid. Med anledning av det behöver vi göra anpassningar för förskolorna inför höstterminen 2024. De barn som är placerade på Gula villans förskola erbjuds därför placering på Höghols förskola från mitten av augusti.

Gula villans förskola.

Gula villans förskola.

Till hösten är det cirka 50 barn som börjar förskoleklass i kommunen. Tittar vi tillbaka några år visar det på en fortsatt minskning av antalet barn. Det innebär att det är fler barn som slutar förskolan, än vad det är som börjar förskolan framåt sett. Vilket också innebär att vi behöver anpassa verksamheten.

Positivt med ett tidigt beslut

I och med att beslutet fattas redan nu i februari finns det gott om tid att börja arbeta med anpassningarna och arbeta för en positiv övergång till den nya förskolan. Genom att göra ytterligare barnkonsekvensanalyser och upprätta handlingsplaner för hur anpassningarna ska genomföras på bästa sätt, för att skapa en trygg, säker och positiv övergång för varje enskilt barn.

– Vi kan lyssna av barnen, och höra av vad de själva anser vara viktigt för att en flytt till ny förskola ska bli lyckad. Till exempel vilka material och leksaker vill barnen flytta med? Pedagogerna som känner barnen bäst i förskolemiljö får också tid och möjlighet att utforma en plan för övergången utifrån barnens bästa. Vi har även tid att lyssna in vårdnadshavarnas funderingar, frågor och tankar, och ha med dessa i utformningen av planen. Och vi har vårterminen på oss att tillsammans med barnen besöka den nya förskolan, pedagogerna och barnen där under återkommande tillfällen. Framåt sett blir den roll vi vuxna har viktig, såväl pedagoger som vårdnadshavare, för att förbereda barnen inför den nya förskoleplatsen och bygga en positiv känsla inför den, säger Johan Barke, rektor för förskolan.

Uppdrag att se över om det finns lokaler som kan lämnas

I dagsläget har förskolorna i Älvdalen plats för cirka 200 barn. Till höstterminen har i nuläget cirka 140 barn placering inom förskolan. Skulle samtliga barn födda 2023 börja förskolan under 2024 skulle det vara cirka 170 barn som går i förskoleklass.

– Även om vi räknar med att alla barn födda 2023 börjar förskoleklass och även räknar med viss eventuell inflyttning är det sannolikt att antalet tomma platser ändå blir så pass stort att en av de mindre förskolorna antalsmässigt står tomma, säger Johan Barke, rektor för förskolan.

Höghols förskola.

Höghols förskola.

Barnen på Gula villans förskola erbjuds plats på Höghols förskola

Barn- och utbildningsutskottet beslutade därför i december att ge ledningen för förskolan i uppdrag att se över om det finns lokaler som kan lämnas med anledning av det minskade barnunderlaget i Älvdalen. Ledningen har tittat på möjliga anpassningar och tagit fram ett underlag för beslut som lämnats till Kommunstyrelsen, som 6 februari fattade det formella beslutet.

Beslutet innebär att de tolv barn som höstterminen 2024 är placerade på Gula villans förskola erbjuds placering på Höghols förskola från mitten av augusti 2024.

Underlaget till beslut visar att det där och då finns tomma platser som möjliggör för hela gruppen att flytta tillsammans till samma förskola. Även om inte alla barn kommer att kunna placeras på samma avdelning, är de ändå på samma förskolenhet. Utredningen visar även att nedläggning av Gula villans förskola innebär förändringar för minst antal individer, både pedagoger och barn.

Dessa anpassningar leder sammantaget till minsta möjliga förändringar för samtliga barn, medarbetare och förskolor i Älvdalens kommun, trots det minskade barnantalet.

Inför förändringarna har en barnkonsekvensanalys gjorts

Inför förändringar som rör barn görs alltid risk- och konsekvensanalyser.

– Oavsett antal individer, är det viktigt att anpassningarna genomförs så att barnens trygghet och barnperspektiv tas i stort beaktande och därför har en barnkonsekvensanalys gjorts. I övergången till annan förskola, kommer flytt av hela barngruppen vara den generella utgångspunkten, för att skapa trygghet för barnen och för att kunna arbeta med processen under hela vårterminen fram till uppstart i augusti, säger Johan Barke, rektor för förskolan.

Här kan du läsa mer om vad som framkom i barnkonsekvensanalysen.

Informationsmöte med vårdnadshavare och pedagoger

Under arbetet med att bereda ärendet har man även haft ett informationsmöte tillsammans med vårdnadshavare, Barn- och utbildningsutskottets ordförande, rektor och enhetschef för förskolan samt förskolepedagogerna. Under mötet presenterades de föreslagna anpassningarna med möjlighet att få svar på frågor och funderingar om förslaget. Här kan du läsa mer om frågor och svar från informationsmötet.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024