Gemensamt kompetensråd stärker samverkan kring kompetensförsörjning

Publicerad: 19 januari 2024

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har skapat ett gemensamt kompetensråd för att samverka i de viktiga frågorna kring kompetensförsörjning. Här möts representanter från bland annat de lokala företagarföreningarna, skolledning på både gymnasie- och grundskolenivå samt näringslivskontor. Kartläggning av kompetensbehov och utbildningsmöjligheter samt ökad samverkan är några av insatserna som gjorts.

Den årliga industrinatten i Mora.

Den årliga industrinatten i Mora är en av insatserna som ska stärka kompetensförsörjningen. Foto: Julius Aspman

Kompetensrådets arbete syftar till att, tillsammans med relevanta aktörer, bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Med en gemensam bild av kompetensbehovet kan vi samverka effektivare och mobilisera resurser lokalt. Kompetensrådet ska också vara en arena för dialog och informationsutbyte inom vår gemensamma arbetsmarknadsregion i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Genom att sammanföra näringslivet med skolledning och andra kommunala representanter över tre kommuner skapas goda möjlighet till samordning och samverkan.

Att vi regelbundet träffas och diskuterar frågor kopplat till kompetensförsörjning har skapat bättre relationer mellan våra kommuner, en viktig del i samverkansarbetet, säger Åsa Lyhed, rektor på vuxenutbildningen Mora Gymnasium.

Under året har kompetensrådet bland annat genomfört djupdykningar i kompetensbehovet för restaurang- och transportbranschen samt sammanställt utbildnings- och stödinsatser för dessa branscher, som ett verktyg för näringslivet i arbetet med kompetensförsörjning.

Vi försöker hela tiden ta in näringslivets perspektiv och behov i alla de kontakter vi har med företag. Detta tar vi sedan med oss till kompetensrådet för exempelvis utveckling av utbildningar eller annan samverkan. På motsvarande sätt blir vi genom kompetensrådet stärkta i vår kunskap om möjliga utbildningsvägar som vi tar med oss i dialogen med företagen, berättar Johan Åberg, näringslivsutvecklare Mora kommun.

I alla tre kommunerna pågår mycket arbete kopplat till kompetensförsörjning. Kompetensrådet blir därför också en viktig nod för att delge information och kunskap och därigenom lägga grund för samverkan och ge möjlighet att lära av varandra vid lyckosamma projekt

Det är bra att Kompetensrådet har bildats. Vi har tidigare saknat ett forum för kompetensförsörjning i Ovansiljan. Svårigheter att rekrytera är ju sen många år företagares största hinder för att utveckla sina företag. Eftersom vi har gemensam gymnasie- och vuxenutbildning är det logiskt att kommunerna jobbar tillsammans med näringslivets kompetensförsörjning. Förhoppningsvis kan rådet bidra till att kommunerna snabbare fångar upp branschernas kompetensbehov och utvecklar utbudet av utbildningar så att det hela tiden matchar behovet, säger Ola Granholm, ordförande i Företagarna Orsa.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024