Kommunstyrelsen i korthet 21 november 2023

Publicerad: 22 november 2023

Tisdagen 21 november sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Beslut att stänga kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten

För att förbättra säkerheten och främja en god arbetsmiljö beslutar kommunstyrelsen att hålla sina sammanträden bakom stängda dörrar från och med 1 december 2023. Beslutet att mötena ska hållas bakom stängda dörrar innebär att kommunstyrelsen återgår till grundregeln enligt kommunallagen.

Rätten till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet påverkas inte eftersom beslutet endast rör offentlighet och närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Exempel på olika möjligheter till insyn och delaktighet finns att läsa här

Förslag att stänga kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten Länk till annan webbplats.

Beslut att kommunstyrelsens och utskottens sammanträden ska hållas i kommunhuset i Älvdalen

Från och med 1 december 2023 kommer kommunstyrelsens möten att hållas i kommunhuset i Älvdalen om det inte beslutas annorlunda för det specifika mötet. Även kommunstyrelsens utskott kommer att hållas i kommunhuset i Älvdalen om inte utskotten beslutar annorlunda för det specifika mötet. Information om plats enligt detta beslut kommer att inkluderas i sammanträdesplanen för 2024.

Beslut att anta investeringsplanen för 2024–2026

Kommunstyrelsen beslutade att anta investeringsplanen för 2024–2026.

Investeringar av Älvdalens kommun

Under perioden 2024–2026 föreslås totalt 70 miljoner kronor investeras av kommunen, varav

 • 7,5 miljoner kronor avser exploatering i form av köp av mark
 • 6 miljoner kronor för byggnation av vägar för exploatering
 • 17 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet
 • re-investering på 3 miljoner kronor per år för vägar och byggnader som ska underhållas
 • re-investering på 2,5 miljoner kronor per år för Älvdalens utbildningscentrum

Självfinansieringsgraden av investeringarna blir tillfälligt lägre 2024 på grund av det låga resultatet, men samtliga investeringar kan ändå finansieras utan att kommunen lånar pengar.

Kommunala bolagens investeringsplaner

Utöver att besluta om kommunens investeringar fick kommunstyrelsen också information om de kommunala bolagens investeringsplaner.

2024 kan de kommunala bolagens investeringar uppgå till bortåt 250 miljoner kronor, vilket är betydligt högre än tidigare år.

Bland annat ska

 • Älvdalen vatten och avfall AB investera i ökad VA-kapacitet i Idre för 150 miljoner kronor kommande två år, utbyggnation av Mjågens reningsverk för 90 miljoner kronor (2024–2025) och överföringsledning mellan Slättvålen och Idre Fjäll 60 miljoner kronor (2024–2025).
 • Norra Dalarnas Fastighets AB ska förvärva Furuvägens äldreboende för cirka 25 miljoner kronor 2024.
 • Koncernen (kommunen och bolagen) ska också re-investera 10–20 miljoner kronor i tak och ventilation på sina verksamhetslokaler.

De höga investeringsnivåerna kommer att innebära ökade lån med omkring 200 miljoner kronor 2024 från dagens cirka 700 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade även om att

 • jobba in fem klämdagar år 2024
 • bevilja BRIS region mitt ett verksamhetsbidrag på 5000 kronor för 2024
 • betala driftbidrag till Stiftelsen Nordomsjöns Bro på totalt 36 000 kronor för åren 2020–2022

Förslag på nya tillsynstaxor för Brandkåren Norra Dalarna

Taxorna gäller för tillsynsärenden enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och tillsyns- och tillståndsärenden enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förändringen innebär anpassade fasta avgifter efter vilken typ av verksamhet eller byggnad som ärendet gäller. Avgiften för ett tillsynsärende eller tillståndsärende ska motsvara den tid som Brandkåren Norra Dalarna lägger ner på det enskilda ärendet. Taxorna samt tillhörande taxebestämmelser är utformade enligt Sveriges kommuner och regioners, SKRs, riktlinjer. Förändringen kommer ske över två år. Under 2024 kommer Brandkåren Norra Dalarnas tillsyn och tillståndshantering delvis vara taxefinansierad och från och med 1 januari 2025 helt taxefinansierad.

Förslag att revidera avfallstaxan

Styrelsen för Älvdalen vatten och avfall AB och kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige att höja avfallstaxan med 15 procent. Höjningen ska öka verksamhetens intäkter med cirka 3,6 miljoner kronor och på så sätt ge en budget i balans 2024. Den nya avfallstaxan börjar gälla 1 januari 2024.

På senare år har kostnaderna för avfallshantering ökat betydligt mer än inflationen. Stora kostnadsposter som transporter, drift och behandlingskostnader har av omvärldsskäl ökat kraftigt. Mellan 2021 och 2024 beräknas kostnaderna öka med 33 procent. Taxehöjningarna under perioden är ännu högre (52 procent) då taxorna 2021 inte täckte kostnaderna.

Avfallshantering bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att avgifterna ska täcka kostnaderna. Verksamheten bedrivs av Älvdalens vatten och avfall AB som är ett helägt kommunalt bolag.

Förslag att avslå motion om att införa 30 timmars veckoarbetstid för vårdanställda

Som svar på inkommen motion har Vård- och omsorgsutskottet gett förslag till kommunstyrelsen att i sin tur ge förslaget vidare till kommunfullmäktige att besluta att inte införa 30 timmars veckoarbetstid för vårdanställda inom vård och omsorg i Älvdalens kommun. Det på grund av svårigheter att rekrytera tillräckligt många personer med rätt kompetens och de höga kostnader som denna förändring skulle medföra.

Kommunstyrelsen lämnar även förslag till fullmäktige att

 • anta Strategi för krisberedskap och civilt försvar 2023–2027
 • ta bort följande lydelse i kommunstyrelsens reglemente § 11: Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess
 • anta Kultur- och fritidsplan 2024–2027
 • besluta om ny finanspolicy för Älvdalens kommunkoncern som gäller från och med 2024-01-01
 • besluta om ny vattentjänstplan genom att godkänna granskningsutlåtandet, anta vattentjänstplanen och anta VA-policyn
 • godkänna reviderat samverkansavtal för gemensamma gymnasienämnden under förutsättning att samtliga kommuner tar likalydande beslut.
Senast uppdaterad: 22 november 2023