Mer pengar till vården och kosten trots tuffare tider

Publicerad: 17 november 2023

För att hantera den höga inflationen och kunna fortsätta att ha en god välfärd beslutade kommunfullmäktige under sammanträdet 6 november att förvaltningarna får ett budgettillskott till 2024 på 25 miljoner. Det motsvarar en ökning med 4,8 procent jämfört med 2023.

Sjuksköterska tillsammans med två äldre glada kvinnor.

Kommunfullmäktige beslutar varje år i november om en kommunplan utifrån kommunstyrelsens förslag. I kommunplanen framgår mål för verksamheten samt drift- och investeringsbudget för perioden 2024–2026.

– Trots budgettillskottet täcker det inte de ökade kostnaden som inflationen för med sig och vi kommer att tvingas till prioritering i respektive förvaltning. Enhetschefer och förvaltningschefer kommer att behöva fundera och prioritera under det kommande året, säger Peter Egardt som är kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun.

Älvdalens kommun precis som övriga kommunsverige står inför stora ekonomiska utmaningar närmaste åren. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och färre i arbetsförålder innebär både en ekonomisk- och kompetensmässig utmaning under lång tid framöver. Nu påverkas kommunsverige också av en hög inflation som innebär ökade hyres-, el-, ränte-, pensionskostnader med mera.

– Det är en stram budget vi lägger nu. Vi är dock inte ensamma om det och med den inflation som vi har blir 2024 tuff för väldigt många, säger Peter Egardt.

Två riktade prioriteringar utöver de 25 miljonerna

Utöver budgettillskottet på 25 miljoner kronor tillkommer två riktade prioriteringar. Vård- och omsorgsförvaltningen får 3,6 miljoner kronor extra för att bland annat hantera ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Även kostenheten får ett tillskott på 1 miljon kronor. Det för att matkvaliteten inte ska sjunka trots höjda priser på livsmedel.

Buffert ger oss marginal att klara av tuffa år

Under åren 2020–2022 samt sannolikt 2023, enligt delårsprognosen, har Älvdalens kommun haft historiskt höga ekonomiska resultat tack vare kraftigt ökade statsbidrag. Under dessa år har kommunen byggt upp en så kallad resultatutjämningsreserv (buffert) på 31,5 miljoner kronor för sämre år. Kommunfullmäktige beslutade att använda 10 miljoner kronor av denna ”buffert” under 2024.

– Jag har aldrig varit med om att lägga en minusbudget tidigare. Men i stället för att sänka kvalitén och göra besparingar i form av personalnedskärningar lägger vi nu en underfinansierad budget på -10 miljoner.

– Jag tycker att det känns bra även om 2024 års budget är underfinansierad. Vi kommer att klara åren framåt tack vare det vi ”sparat i ladorna” i form av resultatutjämningsreserven, avslutar Peter Egardt.

Senast uppdaterad: 17 november 2023