Förslag att stänga kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten

Publicerad: 9 november 2023

För att förbättra säkerheten och främja en god arbetsmiljö föreslår Allmänna utskottet att kommunstyrelsen ska hålla sina sammanträden bakom stängda dörrar från och med 1 december 2023.

Fem personer sitter vid ett mötesbord med utspridda papper, där man ser deras händer som håller i pennor, en telefon och en läsplatta.

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan 2003 öppna för allmänheten. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna till diskussionerna och bevaka de beslut som fattas i realtid.

När beslutet om öppna sammanträden togs 2003 såg omvärlden annorlunda ut. Idag har Sverige ett försämrat säkerhetsläge, vilket kan leda till att demokratiska processer och rättssäkerheten utsätts för påtryckningar även på kommunal nivå. Det kan exempelvis handla om desinformationskampanjer eller försök till att påverka beslutsfattare på ett olämpligt sätt, så kallad otillåten påverkan.

Den fria fysiska tillgängligheten till kommunstyrelsens sammanträden kan även medföra risker för både förtroendevalda och de tjänstepersoner som föredrar ärenden inför kommunstyrelsen.

För att arbeta förebyggande med att förbättra säkerheten för vår kommun och främja god arbetsmiljö föreslår därför Allmänna utskottet att man omprövar beslutet och att kommunstyrelsen ska hålla sina sammanträden bakom stängda dörrar från och med 1 december 2023.

Om kommunstyrelsen beslutar att mötena ska hållas bakom stängda dörrar innebär det att man återgår till grundregeln enligt kommunallagen.

Rätten till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet påverkas inte

Det är viktigt att poängtera att detta beslut rör offentlighet och närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden, inte allmänhetens rätt till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet som tillgodoses på andra sätt än genom öppna sammanträden.

Som medborgare har du bland annat möjlighet till insyn och delaktighet genom att:

  • Läsa dagordningar och protokoll från politiska sammanträden, exempelvis via kommunens webbplats.
  • Ta del av kommunens handlingar enligt den lagstadgade handlingsoffentligheten. Här ingår de flesta beslut och beslutsunderlag från kommunstyrelsens sammanträden, sekretessuppgifter undantagna.
  • Ta del av förslag till budget, lokala föreskrifter med mera som enligt lag görs tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.
  • Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden som är offentliga, antingen via webbsändningen eller på plats i möteslokalen. I kommunfullmäktige beslutas övergripande och principiellt viktiga frågor som exempelvis budget och taxor.
  • Medborgare i Älvdalens kommun har möjlighet att väcka ärenden i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag, och kan ställa frågor vid allmänhetens frågestund vid fullmäktigesammanträden.
  • Ta del av sammanfattningar från kommunstyrelsens möten – kommunstyrelsen i korthet, som publiceras på webben efter varje sammanträde med start under hösten. Här kan du läsa den första, Kommunstyrelsen i korthet 24 oktober 2023.
Senast uppdaterad: 9 november 2023