Positiv prognos när delårsrapporten redovisas 

Publicerad: 8 november 2023

Älvdalens kommuns ekonomiska resultat för 2023 ser ut att bli bättre än förväntat. Kommunen har budgeterat ett resultat för 2023 på +5,7 miljoner kronor medan prognosen för året är +20,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt i talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde 6 november 2023

Per augusti upprättas en delårsrapport där kommunens mål och ekonomi följs upp. Delårsrapporten beslutades i kommunfullmäktige 6 november.

- Årets delårsrapport är en rolig läsning. Vi gör ett bra resultat i år trots mycket som är mörkt runt om i världen. Om den positiva prognosen nu stämmer skulle vi kunna fylla på vår resultatutjämningsreserv vilket kan ge oss ytterligare marginal att klara av de påfrestningar som vi har de kommande åren, säger Peter Egardt som är kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun under kommunfullmäktiges sammanträde.

Att resultatet förväntar bli 14,3 miljoner kronor högre än kommunen budgeterat för 2023 beror framför allt på att skatteintäkterna och statsbidragen ökat mer än väntat. Prognosen för förvaltningarna visar dock på ett negativt resultat på -3,7 miljoner kronor för året. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg samt i viss mån också ökade livsmedelspriser. Trots detta klarar kommunens större verksamheter, som äldreomsorgen och skolan, att hålla sina budgetar. Detta tack vare stora budgettillskott på senare år.

De kommunala bolagen förväntas ha ett resultat omkring noll trots ökade ränte-, el- och transportkostnader. För att hålla en budget i balans har taxor och hyror höjts inför 2023 samt vissa mindre åtgärder vidtagits.

Kommunkoncernen, som inkluderar kommunen och dess bolagen, planerar att under året investera över 100 miljoner kronor och öka låneskulden från cirka 720 miljoner kronor vid årets början till cirka 750 miljoner kronor vid slutet av året. Investeringarna sker framför allt inom vattenverksamheten genom Älvdalens vatten och avfall AB.

Senast uppdaterad: 8 november 2023