Kommunstyrelsen i korthet 24 oktober 2023

Publicerad: 25 oktober 2023

Tisdagen 24 oktober sammanträdde kommunstyrelsen. Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades.

Närbild på ordförandeklubba med en person i bakgrunden.

Positiv prognos i delårsrapporten

Per augusti upprättas en delårsrapport där mål och ekonomi följs upp. Måluppfyllelsen förväntas bli bra 2023 då fyra av målen bör nås, två av målen kan inte mätas vid delåret medan ett mål inte har uppnåtts.

För 2024 har kommunen budgeterat ett resultat på +5,7 miljoner kronor, medan prognosen för året är +20,0 miljoner kronor. Att resultatet prognostiseras bli 14,3 miljoner kronor högre än budgeterat beror framför allt på att skatteintäkterna och statsbidragen ökat mer än väntat.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige och revisorer och föreslår kommunfullmäktige att fastställa delårsrapporten för 2023 och lägga den till handlingarna.

Förberedelser för tuffare tider i kommunplanen 2024-2026

Älvdalens kommun precis som övriga kommunsverige står inför stora ekonomiska utmaningar närmaste åren. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och färre i arbetsförålder innebär både en ekonomisk- och kompetensmässig utmaning under lång tid framöver.

Nu påverkas kommunsverige också av en hög inflation som innebär ökade hyres-, el-, ränte-, pensionskostnader, med mera.

För att hantera dessa kostnadsökningar och fortsatt ha en god välfärd föreslås förvaltningarna få ett budgettillskott till 2024 på 25 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 4,8 procent.

Under åren 2020-2022 samt sannolikt 2023 har Älvdalens kommun haft historiskt höga ekonomiska resultat tack vare kraftigt ökade statsbidrag. Under dessa år har kommunen byggt upp en så kallad resultatutjämningsreserv, en buffert, på 31,5 miljoner kronor för sämre år och 10 miljoner kronor av denna föreslås användas 2024.

Kommunstyrelsen överlämnar kommunplanen till kommunfullmäktige och föreslår kommunfullmäktige att fastställa den.

Förslag att höja VA-taxorna

Älvdalens vatten och avfall AB, ÄVAB, ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten i Älvdalens kommun. För att driva dessa verksamheter måste de ha tillräckligt med pengar, som de får från de taxor som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslaget till kommunfullmäktige är att brukningsavgifter och övriga avgifter föreslås höjas med 6 procent. Beträffande anläggningsavgift behöver samtliga avgifter, utom lägenhetsavgift, höjas med 10 procent. Anläggningsavgiften för småhus höjs totalt med cirka 5 procent.

Uppdaterad sammanträdesplan för 2024

Kommunstyrelsen godkänner det nya förslaget till sammanträdesplanen för 2024 för kommunstyrelsen och dess utskott. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget till sammanträdesdatum för 2024 för kommunfullmäktige.

Beslut att erbjuda körkort vid anställning

Kommunstyrelsen beslutar att Älvdalens kommun står för kostnader för startpaket av B-körkort till personer skrivna i kommunen och som väljer att ta en anställning som undersköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslut om att personal inte behöver arbeta varannan helg

Kommunstyrelsen har beslutat att personalen inom Älvdalens kommun inte ska behöva jobba varannan helg om de inte frivilligt väljer det. Schemaläggningen och passens frekvens och utformning kommer att vara upp till enskilda enheter att hantera under förutsättning att de följer lagstiftningen och arbetstidsreglerna.

Istället kan vakanser täckas med personal som har anställningsformen timanställda under en period fram till 30 april 2024. Detta ska sedan utvärderas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Om det i utredningen kommer fram till att det finns behov av fler medarbetare kommer de att erbjudas tillsvidareanställning baserat på faktiska behov. Det innebär att en permanent heltidsanställning kan uppnås genom arbete på olika enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade även om

 • ny risk- och sårbarhetsanalys
 • att förslaget på kretsloppsplan ställs ut på samråd
 • att bevilja verksamhetsbidrag till Dalarnas folkrörelsearkiv
 • att göra en utvärdering av Visit Dalarna
 • att medverka till i fortsatt utredning om samverkan mellan de tre kommunerna Mora, Orsa och Älvdalens integrationsenheter och mottagandet av nyanlända.
 • att kommunen köper fastigheter i Östermyckeläng och Älvdalens kyrkby
 • fokusområden för grundskolan, fritids och förskolan
 • att inte längre behålla den pedagogiska omsorgen då behovet inte finns i kommunen i dagsläget
 • elevhälsoplanen för Älvdalens kommun.

Kommunstyrelsen lämnar förslag till fullmäktige att

 • skatteväxla 1 öre med Region Dalarna, vilket betyder att kommunen sänker skatten med 1 öre samtidigt som regionen höjer skatten med 1 öre
 • utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp för tomtområdet Cressida på Idre Himmelfjäll.
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023