Fortsatt bra resultat för 2022

Publicerad: 30 maj 2023

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 37 miljoner kronor 2022. Det är 25 miljoner kronor bättre än budget. Årets resultat för koncernen där kommunen och dess bolag (Norra Dalarnas Fastighets AB, Norra Dalarnas Lokaler AB samt Älvdalen vatten och avfall AB) uppgår till 41,1 miljoner kronor.

Kortversionen av årsredovisningen ligger uppslagen på ett vitt bord bredvid ett par glasögon och en kopp.

Årets upplaga av kortversionen av årsredovisningen som delas ut till alla kommunens hushålll.

Orsakerna till att det gått så bra ekonomiskt är flera. Skatteintäkterna blev högre än budgeterat, statsbidragen likaså och förvaltningarnas egna intäkter var också höga samt att alla förvaltningar höll sina budgetar.

- Alla har tagit sitt ekonomiska ansvar och det är gott för förre ordföranden i kommunstyrelsen Kjell Tenn och mig att konstatera, säger Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har påverkat kommunen bland annat genom ökad inflation, ökat behov av beredskapsfrågor samt en del flyktingar från Ukraina. Under 2022 sköt energipriserna i höjden och räntorna började stiga. Inflationen har inte varit så hög på 30 år och vardagsekonomin har för många blivit tuff. Det samma gäller för kommunen.

- Trots de negativa konsekvenserna för kommunens ekonomi på grund av kriget kan vi konstatera att det ekonomiska resultatet för 2022 var fantastiskt bra säger Peter.

Investeringar

Årets investeringar för både kommunen och bolagen har uppgått till 123 miljoner kronor. Det är mycket pengar och förutom bostäderna i Idre är det som tidigare år fiberinvesteringarna som varit störst på cirka 10 miljoner kronor. Älvdalens utbildningscentrum har investerat i nya våtutrymmen med mera för drygt

3 miljoner kronor och inom VA-området har till exempel reningsverket i Blyberg renoverats.

- Även fortsatt stora investeringar i VA-nätet i fjällområdet har möjliggjort att fler tomter kan bebyggas och fler kan besöka vår fantastiska kommun, berättar Peter.

Minskad låneskuld

Koncernens låneskuld har minskat med 5 miljoner kronor från 720 miljoner kronor 2021 till 715 miljoner kronor 2022. Minskningen beror på det goda resultatet samt på att Älvdalens vatten och avfall AB har haft en hög självfinansieringsgrad av sina investeringar tack vare anslutningsinkomster.

Kommunfullmäktiges målområden

Kommunplanen omfattar mål för planeringsperioden 2022–2024. Kommunfullmäktige har fastställt sju målområden Länk till annan webbplats.. Måluppfyllelsen är generellt sett god under 2022. Av de sju övergripande mål kommunfullmäktige beslutat om är det endast målet om en växande kommun som inte nås, den varma kommunen nås delvis och den välkomnande mäts inte jämna år. 

Den varma kommunen

Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. För att nå målet har kommunen bland annat hållit medborgardialoger och utbildat sin personal om barnkonventionen. Under året har Barn- och utvecklingsförvaltningen tillsammans med Skolverket och Högskolan Dalarna jobbat med projektet ”Samverkan för bästa skola” för att höja skolresultaten. Syftet med detta arbete är att stärka kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov.

Omställning till Nära vård pågår tillsammans med Region Dalarna. Bland annat har en närsjukvårdsplats upprättats i Särna där kommunen och regionen samverkar kring arbetet med hälso- och sjukvård.

Den växande kommunen

Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Under året färdigställdes därför 16 nya lägenheter i Idre. Fiberutbyggnaden fortsätter och 93 procent av alla hushåll och företag har nu fiber med minst 100 Mbit/sekund. Kommunen har utökat detaljplanelagd byggbar mark för industrier och bostäder i attraktiva områden.

Den gröna kommunen

Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. 39 procent av alla livsmedel som serveras i kommunens verksamhet är kravmärkta, ekologiska eller närproducerade. Kommunen installerar också löpande fler och fler solceller på sina lokaler och över 90 procent har en fossilfri uppvärmning.

Kommunen som arbetsgivare

Resultat från kommunens medarbetarundersökning visar att medarbetarna upplevt minskad stress, varit nöjdare med kommunen som arbetsgivare och upplevt en högre transparens än vid senaste undersökningen som genomfördes 2020. Under året har dock Covid-19 fortsatt haft en viss påverkan bland annat på sjukfrånvaro.

Framåtblick

Sällan eller aldrig har framtiden för kommuner känts så oviss som i år. Hur djup och långvarig blir lågkonjunkturen? Kommer energi- och livsmedelspriserna att vara lika höga de kommande åren?

- Den ekonomiska framtiden kommer att bli tuff. Men kommunen har under de senaste goda åren kunnat spara och vi behöver inte i panik dra i handbromsen även om det kommer att bli ett tufft år 2023 och troligen ännu tuffare 2024. Visst kommer vi att med stor säkerhet få fatta en del svåra beslut framöver, men jag känner en tillförsikt om att Älvdalens kommun med vår ansvarstagande personal, vårt nystartade samarbete med våra företagare och vår fantastiska natur som lockar många besökare kommer att klara av de kommande åren på ett mycket bra sätt, avslutar Peter.

Mer om årsredovisningen 2022

För dig som vill veta mer och läsa hela årsredovisningen finns den fullständiga versionen på vår webbsida. Vill du däremot bara ha en sammanfattning från årsredovisningen ska du hålla utkik i din brevlåda runt den 31 maj 2023. Då delas den korta versionen av årsredovisningen 2022 ut till alla hushåll i kommunen.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023