Politiker besöker vård- och omsorgsverksamheterna

Publicerad: 8 maj 2023 Uppdaterad: 9 maj 2023

Politiker besöker kommunens vård- och omsorgsverksamheter för att få bättre förståelse för verksamheterna och kunna fatta bättre beslut.

Politiker från Vård- och omsorgsutskottet och förvaltning- och enhetschef för Vård- och omsrogsförvaltningen utanför entré

Birgitta Mjöberg (SD), ledamot i Vård- och omsorgsutskottet, Karin Bogg (C), vice ordförande i Vård- och omsorgsutskottet, Anette Eriksson (S), ordförande i Vård- och omsorgsutskottet, Mikko Talala, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen, Carina Källström (M) ledamot i Vård- och omsorgsutskottet, Carina Eriksson, enhetschef för LSS och Torbjörn Zakrisson (C), ledamot i Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet består av fem ledamöter. Ledamöterna är förtroendevalda politiker och bereder ärenden till kommunstyrelsen. De kan också ta beslut i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning. För att få bättre förutsättningar för att kunna fatta bra beslut behöver de vara insatta i hur verksamheterna inom deras ansvarsområde fungerar.

- Vi är folkvalda politiker och när vi politiker tar på oss uppdrag är det viktigt att vi lär oss hur det ser ut i verkligheten för att vi ska kunna göra bättre och fatta klokare beslut, säger Annette Eriksson som är ordförande i Vård- och omsorgsutskottet.

Genom att besöka de olika verksamheterna som ingår i Vård- och omsorgsförvaltningen och som är den förvaltning som organisatoriskt ligger under Vård- och omsorgsutskottet får de en bättre förståelse för hur man till exempel arbetar inom LSS, på särskilda boenden och hemtjänsten i kommunen. Inom förvaltningen har man också stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Förvaltningen ansvarar även för myndighetsutövning gällande biståndsbedömning, familjerätt och adoptioner. Även ansvaret för integrationsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder hanteras av Vård- och omsorgsförvaltningen.

Verksamheten regleras genom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service.

- Det känns också viktigt för de som arbetar i verksamheterna att få ansikten på oss politiker, säger Anette.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023