Dialogmöten för gemensamt utvecklingsarbete

Publicerad: 12 april 2023 Uppdaterad: 5 maj 2023

Efter kritik riktad mot skolverksamheterna i Särna och Idre bjuder kommunen in vårdnadshavarna till dialogmöten för att kunna påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete.

Buskoviusskolan i Särna.

Buskoviusskolan i Särna.

Skolinspektionens tillsyn visar att det inte finns brister inom vissa områden där det nu har framkommit att elever och föräldrar ändå upplever problem.

Efter namninsamling på Internet, skrivelsen från vårdnadshavare, de inlägg som senaste tiden har cirkulerat i sociala medier och tidningarnas granskningar har kommunen insett att elevernas och föräldrarnas perspektiv inte nått fram fullt ut.

Vi måste reda ut vad det grundar sig i och vad vi kan göra åt det. Det här är en situation som kräver åtgärder omgående och vi behöver göra detta i dialog med vårdnadshavare och elever för att tillsammans kunna komma fram till lösningar, säger skolchef Anna-Karin Olsson.

Kommunen kommer därför att bjuda in vårdnadshavare för elever på Buskoviusskolan och Strandskolan till dialogmöten i slutet av april.

Vi har också förstått att vi har brustit i kommunikationen mellan skolan och elever och mellan skolan och vårdnadshavare när det gäller att kommunicera hur vi arbetar, vad vi gör och varför när det gäller att åtgärda kända brister, säger Anna-Karin.

Att det finns brister inom vissa områden inom skolorna har varit känt. Redan efter ungdomsenkäten LUPP, som är ett verktyg för kommuner och regioner som vill veta hur unga mår, framkom områden som behöver förbättras. Bland annat uppger fler ungdomar att de upplever symtom på psykisk ohälsa och att skillnaderna mellan könen ökar. Undersökningen visade att det är i synnerhet flickor som mår sämre. För att ge en mer nyanserad bild av vad det beror på gjorde elevhälsan under hösten 2022 en uppföljning i form av en fördjupande utredning gällande flickors hälsa i kommunen.

Under hösten 2022 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av Buskoviusskolan i Särna och Strandskolan i Idre. Bland annat konstaterade Skolinspektionen att skolorna inte följer gällande bestämmelser för skyldighet att anmäla kränkande behandling, Buskoviusskolan följer inte bestämmelser för extra studietid och Strandskolan följer inte bestämmelser för utredning av elever som har upprepad eller längre frånvaro.

Utifrån resultatet från ungdomsenkäten LUPP och Skolinspektionens rapport har skolorna tagit fram handlingsplaner och påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna.

Det vi nu har förstått är att vi inte har agerat tillräckligt snabbt, att åtgärder skulle ha gjorts tidigare, berättar Anna-Karin.

Senast uppdaterad: 5 maj 2023