Uppföljning av Luppen ska förbättra flickors hälsa i kommunen

Publicerad: 21 februari 2023

Elevhälsan har under hösten 2022 intervjuat flickor i årskurs åtta och nio för att ta reda på mer om hälsan utifrån resultaten i Luppen 2021. Resultatet visar nu hur skolan kan arbeta vidare för att förbättra flickors mående.

Elever som arbetar i sina skolböcker under lektion.

Älvdalens kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen. Ett verktyg i arbetet är Lupp-enkäten, en ungdomsenkät som genomförs var 3:e år i hela Dalarna. Lupp är en förkortning för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp-undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Älvdalen, Dalarna och Sverige. Resultatet kan användas som underlag när politiker tar beslut som rör unga och som ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter.

Uppföljning av resultatet av Lupp 2021

Lupp-undersökningen genomfördes senast under hösten 2021. Enligt resultaten mår ungdomarna i Älvdalens kommun bra men det är stora skillnader mellan tjejer och killar. Andelen unga som skattar sin hälsa som bra har minskat över tid och tjejer svarar i högre grad än killar att de har psykosomatiska symtom flera gånger i veckan eller oftare.

Med anledning av resultatet från 2021 har elevhälsan under hösten 2022 gjort en uppföljning i form av en fördjupande utredning gällande flickors hälsa och psykiska hälsa i kommunen. Elevhälsopersonal har gjort djupintervjuer med slumpvis valda elever, flickor i årskurs åtta och nio. Syftet har varit att se om det finns saker som skolan kan arbeta vidare med angående flickors mående, säger skolchef Anna-Karin Olsson.

Viktigt att särskilja problemen

Det finns flera studier nationellt som visar liknande resultat, det vill säga att fler ungdomar upplever symtom på psykisk ohälsa och att skillnaderna mellan könen ökar. Forskare menar också att bilden behöver nyanseras och att de slutsatser som dras oftast utgår ifrån enkäter och statistik men att det inte alltid beror på psykisk ohälsa utan också är övergående besvär kopplat till utmaningar i livet. Det är viktigt att särskilja djupgående problem från problem som man kan ha i vardagen och att man behöver utgå ifrån ungdomarna själva. Generellt mår ungdomar i Sverige bra och trivs med livet.

Metoder och arbetssätt för att förbättra för eleverna

I Älvdalens kommun uppger eleverna att de regelbundet har besvär kopplat till ohälsa och man uppger att orsakerna till största delen beror på det som sker i livet i stort och som är av övergående art. De flesta upplever stress alltifrån hela tiden till under perioder. Orsakerna är främst skolrelaterade kopplade till prov, uppgifter som ska lämnas in och hemläxor.

Vidare utifrån den fördjupande undersökningen ingår det även att finna relevant forskning och beprövad erfarenhet och ta fram förslag på metoder och arbetssätt som skulle kunna förbättra för eleverna.

Resultatet av undersökningen under hösten har lett fram till att barn- och utbildningsförvaltningen framöver kommer att arbeta med bland annat en bättre samordning av skolarbete, mer kuratorstjänst, aktiviteter för ökad trygghet, föräldrastöd, förbättra likabehandlingsarbete och eleverna ska få mer kunskap hur man kan hantera stress, säger skolchef Anna-Karin Olsson.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023