Samverkan för bästa skola

Publicerad: 15 november 2022

Älvdalsskolans lärdomar om att skapa delaktighet i skolans kvalitets- och utvecklingsarbete blev uppskattat hos deltagarna i projektet Samverkan för bästa skola.

Representanter från Älvdalens kommun och Älvdalsskolan på Skolverksdagar i Stockholm oktober 2022.

Representanter från Älvdalens kommun och Älvdalsskolan på Skolverksdagarna i Stockholm i oktober.

I mitten av oktober besökte ett tiotal representanter från Älvdalens kommun och Älvdalsskolan Stockholm, för att under ett par dagar delta i ett uppföljningsseminarium som Skolverket arrangerade i Samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola

Sedan 2020 ingår Älvdalens kommun i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, som är till för att stödja skolor som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Det innebär att Skolverket under tre år erbjuder utvalda huvudmän personlig kontakt och stöd genom samverkan för att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Uppföljningsseminarium i oktober 2022

Under termin tre arrangerade Skolverket ett uppföljningsseminarium med syfte att dela lärande exempel på verksamhetsförbättring, belysa framgångsfaktorer och svårigheter samt hur dessa har hanterats. Målet var att deltagarna skulle få nya insikter och lärdomar för det egna förbättringsarbetet och synliggöra den egna processen.

Under uppföljningsseminariet var det tio lärare, rektorer, elevhälsochef, förvaltningschef och politiker som representerade Älvdalens kommun och som tillsammans med fjorton andra kommuner och privata huvudmän utbytte erfarenheter. Det skedde i form av gemensamma föreläsningar och dialogseminarium där varje kommun eller huvudman hade två presentationer för två olika grupper.

Från vår kommun var det Älvdalsskolans lärdomar om att skapa delaktighet som vi delade med oss av. Vi berättade om hur vi arbetat med att skapa delaktighet i skolans kvalitets- och utvecklingsarbete i hela kollegiet från förskoleklass till klass 9. Vi beskrev analysarbete och det kollegiala lärandet, möjligheter och svårigheter. Det var tjugo deltagare per tillfälle på dessa seminarier vilket innebar att våra seminarier var de mest välbesökta under dessa dagar, säger skolchef Anna-Karin Olsson.

Det är ett långsiktigt arbete för att förbättra resultaten och öka likvärdigheten i hela verksamheten. Vi är på god väg men än återstår mycket jobb. Tack till Ninni Hjortvall, Linda Backman, Madelene Nylander, Ann Nilsson, Marie Holm och Anneli Grubb för ert bidrag till att visa upp Älvdalens Kommun. Det blev succé, säger Anna-Karin.

Senast uppdaterad: 15 november 2022