Nya taxor för avfalls och VA-tjänster

Publicerad: 8 november 2022

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor för vatten och avlopp och avfallstjänster inför 2023. Taxeändringarna innebär en höjning av avfallstaxan med 15 procent och en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp, VA, med 2 procent.

Återvinningsstation

Kommunfullmäktige beslutade under kommunfullmäktiges sammanträde 7 november att höja brukningsavgiften för vatten och avlopp, VA, med 2 procent. Det innebär en höjning med 16 kronor per månad för så kallat typhus A. För så kallat typhus B ökar avgifterna med 189 kronor per månad.

Typhus A (enbostadshus till exempel en villa) avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med toalett, tvättstuga, ett extra toalettrum och garage. Våningsyta 150 kvadratmeter inklusive garage 15 kvadratmeter, tomtyta 800 kvadratmeter och vattenförbrukning 150 kubikmeter mer år. Fastigheten är ansluten till dricks-, spill- och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricks-, spill- och dagvatten innehållande 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta. Vattenförbrukning på 2 000 kubikmeter per år.

Kommunfullmäktige beslutade även att höja avfallstaxan med 15 procent. Det innebär en höjning med 40 kronor per månad för permanentboende med hämtning var 4:e vecka. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 24 kronor per månad.

Taxehöjningarna beror på att kostnaderna för verksamheterna har ökat och att intäkterna inte längre täcker utgifterna. Det är främst kostnader kopplat till transporter och drivmedel som har ökat. Även kostnader för material har ökat både för vatten och avlopp, VA, och avfalltjänster. Inom VA tillkommer även stora energikostnader för vatten- och avloppsreningsverk samt högre räntor för lån på investeringar.

Det är Nodava som tillhandahåller vatten och avlopp och avfallstjänster i kommunen. Det är också Nodava som driftar och underhåller kommunens vattenledningar och anläggningar som vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler med mera. Verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används. Avgifterna behöver därför helt och hållet täcka bolagets kostnader. Men verksamheterna ska inte generera någon ekonomisk vinst.

Höjningen träder i kraft 1 januari 2023.

Senast uppdaterad: 8 november 2022