Stort överskott 2022 för kommunen

Publicerad: 4 november 2022

Kommunens delårsrapport som gjordes per augusti innehåller en ekonomisk prognos för året och uppföljning av verksamheternas mål till och med augusti. Det prognostiserade resultat för 2022 förväntas bli 31,5 miljoner kronor, vilket är 19,5 miljoner kronor högre än budgeterat, koncernens prognos är 35,0 miljoner kronor.

Kalkylblad, penna, glasögon och miniräknare.

Ekonomisk prognos

Delårsrapporten visar att samtliga förvaltningar och nämnder håller budget.

Förvaltningar och nämnder har till 2022 fått ett budgettillskott på 25 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med utfallet för 2021. Tack vare detta och ökade intäkter för bland annat bygglov förväntas en positiv avvikelse mot budget med 18 miljoner kronor. Även skatteintäkterna ökar med 15 miljoner kronor mer än budgeterat, säger ekonomichef Kristian Koivumäki.

Kommunfullmäktige beslutade i september att kommunen under 2022 ska betala av 25 miljoner kronor av sin pensionsskuld på cirka 200 miljoner kronor. Det innebär att resultatet blir 12 miljoner kronor lägre 2022, men ger en positiv ekonomisk effekt för kommunen på sikt.

Samtliga koncernens bolag går bättre än budgeterat, förutom avfallsverksamheten som ingår i Älvdalen Vatten och avfall AB som förväntas få ett underskott på omkring -0,5 miljoner kronor. Underskottet för avfallsverksamheten beror på ökade bränslekostnader och utökat uppdrag.

Kommande år beräknas bli betydligt mer utmanande för koncernen på grund av kraftigt ökade pensions-, livsmedels, el-, bränsle- och räntekostnader, säger Kristian.

Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har beslutat om sju målområden. Målen delas in i fyra externa och tre interna målområden. Några av målen går att mäta redan nu medan några kan mätas först vid årets slut. Av de mål som går att mäta redan nu bedöms tre mål att nås helt och två delvis. Här är ett par exempel:

  • Kommunens medarbetare upplever minskad stress, ökad transparens och är generellt nöjdare än vid förra mätningen 2020 och jämfört med uppsatta mål för året. Däremot har sjukfrånvaron ökat kraftigt och är högre än kommunens målsättning.
  • 50 procent av den mat kommunen serverar är närproducerad eller ekologisk och det tillsammans med att kommunen bygger ut solceller gör att målet om ”den gröna kommunen” kommer att nås.

Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige på måndag 7 november och finns då att läsa på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 4 november 2022